Desktop Schools Popup

Select a School

Barnaamijka Bartayaasha Ingiriisida

Barnaamijka Bartayaasha Ingiriisiga (EL) wuxuu taageeraa bartayaasha luuqadaha badan ku hadla sidii ay u heli lahaayeen Ingiriisiga ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan fasalka iyo wixii ka dambeeya, iyadoo la raacayo Xeerarka Gobolka Minnesota iyo Heerarka Aqoonta Luqadda Ingiriisiga.  Ardayda soo socota waxa lagu imtixaamaa aqoonta Ingiriisiga markay galayaan dugsiyada Degmooyinka 196, iyo sidoo kale xilliyo sanad dugsiyeed ah si loo go'aamiyo horumarka iyo u-qalmitaanka barashada sii socota.

Goobaha EL, bartayaasha Ingiriisiga waxay qayb ka yihiin waayo-aragnimada barashada Luqadda Ingiriisiga halkaas oo ardaydu ay ka qaybgalaan barashada maadada iyo barashada Ingiriisiga isku mar.  Ardayda waxaa lagu qoondeeyay heerka aqoonta heer dugsi hoose ilaa heer dugsi sare waana laga yaabaa ama lagama yaabo in ay wadaagaan isla luuqadda hooyo.