Desktop Schools Popup

Select a School

Macluumaadka COVID-19

Degmada 196 waxay u heellan tahay inay siiso jawi badbaado leh oo caafimaad leh shaqaale kasta, arday, waalid iyo martida xadidan ee dhismayaashayada.

Qorshahan hawlgalku wuxuu tilmaamayaa oo sharxayaa dhaqammada iyo hab-maamuuska si loo hubiyo inaan helno jawi waxbarasho oo badbaado iyo caafimaad leh, iyo gacan ka geysashada yareynta gudbinta COVID-19 ee bulshada dugsiyadeena.

Macluumaadka Degmada COVID-19 >

Qorshaha Hawlgalka COVID-19 loogu talagalay Ardayda, Qoysaska & Martida Sannad Dugsiyeedka 2021-22 

Agabaka baaritaanka guriga ee degdegga ah ee COVID-19 waxa Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ay ku siinaysaa ardayda lacag la’aan.

Agabaka baaritaanka guriga ee degdegga ah ee COVID-19 waxa Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ay ku siinaysaa ardayda lacag la’aan. Gudaha labada toddobaad ee ina xiga, dugsiyadu waxay bilaabayaan inay u soo diraan agabyadaas baaritaanka (laba baaritaan sanduuqa kasta) arday kasta.
 

Waxaad ka heli doontaa maamulaha dugsiga ogeysiis laxiriira maalinta guriga loo soo dirayo baaritaanadaas iyo tilmaamaha sida loo isticmaalayo baaritaanadaas.
 

Fadlan ogow: Tijaabada ay bixiso Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay u baahan tahay qalab elegtaroonig ah oo leh marin internet, tilmaamuhuna waxa lagu bixiyaa Ingiriis oo keliya. Haddii aadan haysan qalab internet leh ama aad u baahan tahay imtixaan leh tilmaamo af Soomaali ah, fadlan kala xidhiidh dugsigaaga nooc kale oo imtixaan ah.
 

MDH iyo Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurada (CDC) waxay soojeedinayaan in baaritaanka joogtada ah uu ka caawin karo qeexidda kiisaska cusub iyo cidda ay la xiriireen waqti hore, taas oo caawin karta kahortagga faafitaanka fasalka iyo bulshada dhexdeeda. Baaritaanku wuxu ka taageeraa dugsiyada bixinta jawi caafimaad oo lagu barto. Tixgeli baaritaanka ilmahaaga kahor socdaalka, kadib isu-imaatinka dad kale ama dabayaaqada fasaxa jiilaalka. Kooxda COVID-19 waxay ku dhiirigelinayaan qoysaska inay iyana tixgeliyaan isticmaalista mid ahaan labada baaritaan ee la bixinayo maalmaha ka horreeya kusoo noqoshada dugsiga ee Janaayo 3. Wixi ikhtiyaaro dheeraad ah ee baaritaano ah, dibu fiiri  agabka baarista ee goobaha baaritaanka ee gobolka ama laxiriir daryeel caafimaad bixiyahaaga.
 

Haddii ilmahaaga laga helo cudurka, tixraac Qorshaha Habdhaqanka degmada ee COVID-19 ee Ardayda, Qoysaska iyo Booqdayaasha Dugsiga wixii tallaabooyin dheeraad ah, oo ay ku jiraan ogeysiinta dugsiga, iyo Geedka Go’aanka COVID-19 ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.

COVID-19 tallaalka iyo macluumaadka goobta baaritaanka

First page of the PDF file: vaxfactssom

Waxyaabaha Go'aaminta Furaha u ah

Seddex arrimood oo muhiim ah ayaa hagta geedi socodkeena go'aan gaarista marka aan go'aamineyno qaabka waxbarasho ee ugu habboon Degmada 196: hagitaanka ka imanaya gobolka iyo saraakiisha deegaanka; caafimaadka iyo badbaadada bulshadeena; iyo qiimaha shaqaalaheena.

1. HAGAHA GOBOLA & DEEGAANKA

Degmo ahaan, waxaan ku tiirsannahay hagista lagu bixiyay Qorshaha Barashada Badbaadada Ee Minnesota   iyo Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Dakota iyo waaxaha waxbarashada iyo caafimaadka ee gobolka. 

2. CAAFIMAADKA & BADBAADADA

Caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskeena ayaa ah ahmiyadeena koowaad.  Waxaan hirgalinay dhowr talaabo oo badbaado ah waxaana si joogto ah ula soconaa heerarka kiisaska gobolada iyo degmada 

3. SHAQAALAYNTA

Hadafkeenu waa in aan siino shaqsi ahaan wax barasho intii suurtagal ah iyadoo lagu saleynayo sicirka kiisaska COVID-19, hagista gobolka iyo awooda si kufilan looga shaqeeyo iskuuladeena loona buuxiyo maqnaanshaha.

Khayraadada