Desktop Schools Popup

Select a School

Considerations for Changing Models

Process and Timeline to Shift Learning Models

The district’s goal is to provide opportunity for as much in-person learning as possible, while following guidance in the Minnesota Safe Schools Plan for 2020-21. The purpose of this document is to provide general information about the process and timeline used to consider a shift in learning models and the factors involved in the decision. The process is used by the district’s COVID-19 Incident Command Team to make recommendations to the School Board about a possible shift from one model to another for one or both levels, elementary and secondary. The Incident Command Team includes Dakota County health officials, district staff, principals, teachers, citizens, parents and a student.

MINNESOTA SAFE SCHOOLS PLAN GUIDANCE

Cases Per 10,000 Residents 
Over 14 Days, By County

Learning Model
0-9 In-person for all students
10-19 In-person for elementary students; hybrid for secondary students
20-29 Hybrid for all students
30-49 Hybrid for elementary students; distance learning for secondary students
50+ Distance learning for all students

 

Proceso y cronograma para cambiar los modelos de aprendizaje

El objetivo del distrito es proporcionar la oportunidad de aprender en persona tanto como sea posible, siguiendo la orientación del Plan de Escuelas Seguras de Minnesota del año 2020-21. El propósito de este documento es proporcionar información general sobre el proceso y el cronograma utilizado para considerar un cambio en los modelos de aprendizaje y los factores que intervienen en la decisión. El proceso es utilizado por el Equipo de Mando de Incidentes COVID-19 del distrito para hacer recomendaciones a la Junta Escolar sobre un posible cambio de un modelo a otro para uno o ambos niveles escolares, elemental y secundario. El Equipo de Mando de Incidentes incluye a los oficiales de salud del condado de Dakota, personal del distrito, directores, maestros, ciudadanos, padres y un estudiante.

GUIA DEL PLAN DE APRENDIZAJE SEGURO EN LAS ESCUELAS DE MINNESOTA

Casos por cada 10.000 residentes; Por más de 14 días, por condado

Modelo de Aprendizaje
0-9

En persona para todos los estudiantes

10-19

En persona para todos los estudiantes de las escuelas primarias; Hibrido para estudiantes de la secundaria

20-29

Hibrido para todos los estudiantes

30-49

Híbrido para estudiantes de primaria; enseñanza a distancia para estudiantes de secundaria

50+

Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes

Hababka iyo Jadwalka loogu Wareegayo Qaababka Waxbarashada

Hadafka degmadu waa inay bixiso fursad waxbarasho shaqsi-ahaaneed intii suurtogal ah, iyadoo la raacayo tilmaamaha Qorshaha Badbaadada Dugsiyada ee Minnesota ee 2020-21. Ujeedada dukumentigan ayaa ah in la bixiyo macluumaad guud oo ku saabsan habka iyo jadwalka loo isticmaalay tixgelinta wareejinta qaababka waxbarashada iyo arrimaha la xiriira go'aanka. Habka waxaa adeegsada Kooxda Taliska Dhacdooyinka ee COVID-19 ee degmada si ay ugu soo gudbiyaan Guddiga Dugsiga talo ku saabsan ka wareegidda hal nooc oo loogu wareego mid kale ama mid labadaba ah, dugsi hoose iyo sare. Kooxda Taliska Dhacdooyinka waxaa ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee Degmada Dakota, shaqaalaha degmada, maamulayaasha, macallimiinta, muwaadiniinta, waalidiinta iyo ardayda.

HAGAHA QORSHAHA BADBAADADA DUGSIYADA EE MINNESOTA

Kiisaska 10,000 ee deggane; 14 Maalmood gudahood, Ee Degmada

Qaabka Waxbarashada
0-9 Shaqsi-ahaan dhammaan ardayda
10-19 Shaqsi-ahaan  ardayda dugsiga hoose; iskudhafan ardayda dugsiga sare
20-29 Isku-dhafan dhammaan ardayda
30-49 Isku-dhafan  ardayda dugsiga hoose; waxbarashada masaafada fog ardayda dugsiga sare
50+ Waxbarashada masaafada fog dhammaan ardayda