Desktop Schools Popup

Select a School

707.7.2P - Somali Request to Ride Existing Buses for Interdistrict Transfer Students

707.7.2P - Somali Request to Ride Existing Buses for Interdistrict Transfer Students

Adopted: December 1991
Revised: October 2015

 

Download 707.7.2P - Somali Request to Ride Existing Buses for Interdistrict Transfer Students

 

Haddii uu codsado waalidka, qofka mas’uulka ka ah ardayga ama arday qaangaar ah, arday beddel ah waxa uu raaci karaa baska dugsiyada Degmada 196 ilaa inta ay jiraan shuruudaha soo socda:

-          Jiritaanka waddo bas oo toos loogu tago loogana soo laabto dugsiga la dhiganayo;

-          Ardayga waa in laga qaadaa laguna dejiyaa meesha basku horay u istaagi jiray;

Haddii mid ka mid ah shuruudaha kor ku xusan ay wax iska beddelaan, oggolaanshaha lagu raaco baska dugsiga waa laga noqon karaa.

Taarikhda codsiga                                         Taarikhda bilaabida Gaadiidka            

 

magaca waalidka/mas’uulka (u qor qaabka magaca u dambeeya, kan koowaad, kan dhexe)

lambarka taleefanka (    )

ciwaanka waalidka/mas’uulka (deegaanka)

magaalada

koodhka boostada

degmada ardaygu daganyahay

magaalada

lambarka degmada daganaha

magaca ardayga (u qor qaabka magaca u dambeeya, kan koowaad, kan dhexe)                                                                                                   taariikhda dhalashada

 

                                           

   bisha   taariikhda sanadka

jinsiga

Lab     Dhedig

 

ciwaanka meesha uu dagan yahay ardayga (haddii uu ka duwan yahay midka waalidka/mas’uulka)

magaalada

koodhka boostada

dugsigii hore ee la dhigtay

fasalka la dhigtay

dugsiga Degmada 196 ee la codsaday

fasalka la dhiganayo

ardaygu waxa uu isticmaali doonaa baska:

kaliya marka uu dugsiga u socdo     kaliya marka uu dugsiga ka imaanayo         labadaba

 

goobta basku istaago (sheeg ciwaanka goobta aad rabtid ardayga in laga soo qaado ama lagu dajiyo)

         

Ka ahaan waalidka/mas’uulka, ama arday qaangaar ah, waxaan aqbalayaa in aan mas’uul ka ahay in aan bixiyo badbaadada canugeyga (ama teyda) xagga aaditaanka iyo ka imaanshaha meesha uu istaago baska Degmada 196 kahor raacitaanka iyo kadib kasoo degista baska. Xeerka Maamulka 707.2AR, qodobka 4, Tilmaamaha Kala Soocidda iyo Adeegyada ee Waddo-gudbidda Halista ah, ma khuseeyo u safridda iyo/ama kasoo safridda meesha loo qoondeeyey inuu basku istaago.

Heshiiskani waxa uu dhaqangal ahaan doonaa muddada dhan ee uu ardaygu dhiganayo iskuulka ayna jirto meesha basku istaago ee kor ku xusan.

 

                                                                                                                                                                    
    axiixa waalidka/mas’uulka/ardayga qaangaarka ah                                                 taariikhda