Desktop Schools Popup

Select a School

707.7.1P - Somali Request to Ride Existing Buses for Intradistrict Transfer Students

707.7.1P - Somali Request to Ride Existing Buses for Intradistrict Transfer Students

Adopted: December 1991
Revised: October 2015

 

Download 707.7.1P - Somali Request to Ride Existing Buses for Intradistrict Transfer Students

Haddii uu codsado waalidka, qofka mas’uulka ka ah ardayga ama arday qaangaar ah, arday beddel ah waxa uu raaci karaa baska dugsiyada Degmada 196 ilaa inta ay jiraan shuruudaha soo socda: 

-          Jiritaanka waddo bas oo toos loogu tago loogana soo laabto dugsiga la dhiganayo;

-          Ardayga waa in laga qaadaa laguna dejiyaa meesha basku horay u istaagi jiray;

-          Aysan jirin waddo beddelista basaska oo loo baahan yahay, iyo

-          Boos aan la qoondeyn laga heli karo baska.

Haddii mid ka mid ah shuruudaha kor ku xusan ay wax iska beddelaan, oggolaanshaha lagu raaco baska dugsiga waa laga noqon karaa.

 

Taarikhda codsiga                                         Taarikhda bilaabida Gaadiidka                     

 

magaca waalidka/mas’uulka (u qor qaabka magaca u dambeeya, kan koowaad, kan dhexe)

lambarka taleefanka

(       )

 

ciwaanka waalidka/mas’uulka (deegaanka)

 

 

magaalada

koodhka boostada

 

magaca ardayga (u qor qaabka magaca u dambeeya, kan koowaad, kan dhexe)                                                                                                   taariikhda dhalashada

                                                                                                   _____      _____     _____

                                                                                          bisha  taariikhda sanadka

jinsiga

Lab n Dhedig n

ciwaanka meesha uu dagan yahay ardayga (haddii uu ka duwan yahay midka waalidka/mas’uulka)

magaalada

koodhka boostada

 

 

aagga soo xaadiritaanka deganaha

 

fasalka la dhigtay

 

 

dugsiga beddelka laga codsaday

 

fasalka la dhiganayo

 

 

ardaygu waxa uu isticmaali doonaa baska:

kaliya marka uu dugsiga u socdo n     kaliya marka uu dugsiga ka imaanayo n   labadaba         n

goobta basku istaago (sheeg ciwaanka goobta aad rabtid ardayga in laga soo qaado ama lagu dajiyo)

 

 

         

 

Ka ahaan waalidka/mas’uulka, ama arday qaangaar ah, waxaan aqbalayaa in aan mas’uul ka ahay in aan bixiyo badbaadada canugeyga (ama teyda) xagga aaditaanka iyo ka imaanshaha meesha uu istaago baska Degmada 196 kahor raacitaanka iyo kadib kasoo degista baska.  Xeerka Maamulka 707.2AR, qodobka 4, Tilmaamaha Kala Soocidda iyo Adeegyada ee Waddo-gudbidda Halista ah, ma khuseeyo u safridda iyo/ama kasoo safridda meesha loo qoondeeyey inuu basku istaago.

 

Heshiiskani waxa uu dhaqangal ahaan doonaa muddada dhan ee uu ardaygu dhiganayo iskuulka ayna jirto meesha basku istaago ee kor ku xusan.

 

 _______________________________________                            ___________________________

 saxiixa waalidka/mas’uulka/ardayga qaangaarka ah                                      taariikhda