Desktop Schools Popup

Select a School

707.5.2P - Somali Transportation for Students in Daycare or to an Alternate Address

707.5.2P - Somali Transportation for Students in Daycare or to an Alternate Address

Adopted: July 1979
Revised: September 2014

 

Download 707.5.2P - Somali Transportation for Students in Daycare or to an Alternate Address

WAALID/MAS'UUL:  Foomkan waa in loo dhammaystiraa dhaq-dhaqaaq kasta oo loogu tagayo xannaano-maalmeedka ama beddelka goobta xannaano-maalmeedka ee ardayga dugsiga hoose ee deggan ama aan degganayn gudaha aagga imaanshaha dugsiga ee ardaygu hadda dhigto. (Ardayda dugsiga hoose ee aan degganayn waa inay horey u ansixiyeen Nidaamka 502.4.4P, Beddelaadda Ardayda: Xannaano-maalmeedka Ardayda Fasallada K-5, faylka degmada ee sanad-dugsiyeedka laga hadlayo.) Foomkaan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ardayda fasallada 6-8 haddii aad codsato cinwaan kale oo ka tirsan aagga kaqeybgalka ee xuduudaha dugsiga.

Student                                                                                                                               

                     Magaca dambe                 magaca koowaad                       bilowga dhexe                        fasalka

Cinwaanka guriga                                                                                                                

                                    # iyo magaca wadada                magaalada                    summadda boostada

Waalid(iin) ama Mas’uul(lo)                                                                                                   

                                                      Magaca danbe                     magaca koowaad                  bilowga dhexe

                                                                                                                                           

Taleefanka guriga                            taleefanka shaqada                                                                                           taleefanka gacanta

Bixiyaha xannaano-maalmeedka                                                                                           

                       Magaca danbe          magaca koowaad               taleefanka xannaanada

Cinwaanka bixiyaha xannaano-maalmeedka                                                                          

                                                                               # iyo magaca wadada      magaalada       summadda boostada

Imaanshaha dugsiga                                                 Sannad-dugsiyeedka                             

Macluumaadka Gaadiidka:                             Taariikhda Bilowga:                                      

Xannaano-maalmeed ama Cinwaan kale:                          Aan lahayn gaadiid: (goobo-geli) gaadiid xannaano, SACC, socod

Ku socda Dugsiga:   ____M____T____W____TH____F  Ku socda Dugsiga: ____M____T____W____TH____F

Ka socda Dugsiga:____M____T____W____TH____F     Ka socda Dugsiga: ____M____T____W____TH____F

Guriga:

Ku socda dugsiga:   ____M____T____W____TH____F

Ka socda dugsiga:   ____M____T____W____TH____F

Waan fahansanahay inay tahay masuuliyadayda inaan ubadkeyga ka kaxeeyo guriga geeyana xanaano-maalmeedka ama cinwaanka kale iyo xanaano-maalmeedka ama cinwaanka kale oo aan geeyo guriga, iyo in dugisga degmada masuuliyadeeda tahay in canugeyga loo qaado oo laga soo qaado xarunta joogsiga baska loo qoondeeyey ee xannaano-maalmeedka ama cinwaanka kale.

Iskuulka / gaadiidka waa in lagu wargeliyaa wixii isbeddel ah ee ku dhaca macluumaadkan inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka hadda socda. Macluumaadkan wuxuu ahaan doonaa mid shaqaynaya inta uu ardaygu dhiganayo dugsiga kor ku xusan ama ilaa macluumaadka uu waalidku ka beddelayo..

Saxeexa Waalidka/Mas’uulka                                                                       taariikhda                                    

Þ        KU SOO CELI: Dugsiga hoose/dhexe ee ardayga

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEEGSIGA XAFIISKA:  Dugsiga helay___________ Nuqulka gaadiidka____________ Gaadiidka helay _____________