Desktop Schools Popup

Select a School

707.4P - Somali Student Transportation Fee-For-Service Registration

707.4P - Somali Student Transportation Fee-For-Service Registration

Adopted: May 2010
Revised: March 2024

Download 707.4P - Somali Student Transportation Fee-For-Service Registration

Sida ay dhigayso Siyaasadda Degmada 707, Gaadiidka Ardayga, ardayda ka diiwaangashan iskuulka aagooda xaadiritaanka oo ku nool ama dhiganaya xannaano maalmeed kabaxsan aagaga uqalma gaadiidka waxay bixin karaan khidmad sanadle ah oo ah khidmadda adeegga baska ee geynayo iyo/ama ka soo qaadayo iskuulka aagooda xaadiritaanka. Ardayda ku nool gudaha aagaga aanan baska la raacin balse uqalma gaadiidka sababo la xiriira xannibaadaha meelaha wadooyinka laga gudbo ee halista ah waxay gaadiidka kusii heli doonaan si bilaash ah. Khidmadda adeegga gaadiidka looma heli karo ardayda ku jirta diiwaangelinta furan ama ardayda kasoo beddelata degmada dhexdeeda.

Waalidiinta/mas’uuliyiinta codsanaya ikhtiyaarka gaadiidka khidmadda adeegga waa in ay diiwaangeliyaan canug kasta oo helaya adeegyada gaadiidka. Diiwaangelinta waxaa lagu soo gudbin karaa siyaabaha soo socda:

  • Onlaynka iyadoo lagu xirayo lacag bixinta kaarka kiridhitka;
  • Boosto lagu diro foomkan iyo jeeg, ama
  • Shakhsi ahaan loo keeno foomkan iyo jeeg ama kaash.  Boosto ugu dir ama gee lacagtaada:                                   

District 196 Transportation Dept.,  15180 Canada Ave., Rosemount, MN 55068

 

IKHTIYAARADA KHIDMADDA SANAD DUGSIYEEDKA (hal mid kaliya sax saar

La gudbiyo inta u dhaxeyso Juun 1 iyo Juulaay 31(qiimo jaban)          

__$275 ardaygiiba                                                              

__$550 ugu badnaan qoyskiiba                                         

__$138 ardaygii kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta la dhimay)*     

__$276 ugu badnaan qoys kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta la dhimay)*

__$69 ardaygii kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta bilaashka ah)*  

__$138 ugu badnaan qoys kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta bilaashka ah)*                 

 

La gudbiyo Agoosto 1 iyo kadib    

__$300 ardaygiiba

__$600 ugu badnaan qoyskiiba

__$150 ardaygii kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta la dhimay)*

__$300 ugu badnaan qoys kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta la dhimay)*

__$75 ardaygii kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta bilaashka ah)*

__$150 ugu badnaan qoys kasta ee uqalma kababka waxbarashada (qeybta bilaashka ah)

*Waxaad haysataan oggolaanshahayga in aad hubisaan kabka waxbarasho ee canugeyga.

 

DIIWAANGELINTA:

Ardayga                                                                                                                                                          

                      Magaca Labaad              Magaca Koowaad           Xarafka magaca dhexe   fasalka  Aqoonsiga#

 

Ciwaanka guriga                                                                                                                                                    

                          address                                   magaalada                                            koodhka boostada

 

Waalidka/Masuulka                                                                                                           

                             Magaca Labaad              ugu horeeya                                          Xarafka magaca dhexe:

 

Lambarka Taleefanka                                                                                                                                                            

                                 taleefanka guriga                                   shaqadooda                   taleefanka gacanta

Dhammeystir macluumaadka hoose wixi ka leexsan gaadiidka lagu tago iyo/ama looga soo laabto guriga maalin kasta.  Ciwaan kale/Macluumaadka bixiyaha xannaanada maalinta:

                                                                                                                                     

Magaca Labaad                                      Magaca Koowaad                                   Telefoon

                                                                                                                                     

address                                                 magaalada                                            koodhka boostada                    

Dugsiga la dhiganayo                                                                                                                                   

Macluumaadka ku noqnoqoshada:

Ciwaanka Guriga

Ku Dugsiga     ___Isniin___Talaado___Arbaco___Khamiis___Jimco   

Laga Tagayo Dugsiga ___Isniin___Talaado___Arbaco___Khamiis___Jimco

 

Ciwaanka Kale/Xannaanada Maalinti

Ku Dugsiga     ___Isniin___Talaado___Arbaco___Khamiis___Jimco   

Laga Tagayo Dugsiga ___Isniin___Talaado___Arbaco___Khamiis___Jimco

Waxaan fahamsanahay in ay tahay mas’uuliyadeyda in aan canugeyga geeyo oo kasoo wado meesha baska uu istaago ee loo asteeyey goobta(goobaha) kor ku xusan. Waxaan fahamsanahay in mas’uuliyadda degmada dugsiga ay noqon doonto in ay canugeyga ka qaado iyo/ama geyso goobta baska uu istaago ee loo asteeyey goobahaan.

Saxeexa Waalidka / Masuulka                                                                  Taariikhda     ­­­