Desktop Schools Popup

Select a School

604.4.1.1.2P - Somali Middle School Annual Sports Health Questionnaire, Participation Release and Fees

604.4.1.1.2P - Somali Middle School Annual Sports Health Questionnaire, Participation Release and Fees

Adopted: September 1991
Revised: October 2019

 

Download 604.4.1.1.2P - Somali Middle School Annual Sports Health Questionnaire, Participation Release and Fees

Magaca Ardayga:                                                                                                         Fasalka                                                                                                                      

Sax (Ö) cayaaraha aad hadda bixinayso; si waafaqsan Xeerka Maamulka 507.2AR. Lacagta isboorti kasta waa $110; ardaydu waxay ka qaybgeli karaan hal isboorti xilli kasta. Haddii ardaygu ka tago waxqabad shan maalmood gudahood, lacagtu waa la soo celin doonaa.

       Xilliga Dayrta                                               Xilliga Jiilaalka I                                              Xilliga Guga

               Kubadda Cagta Gabdhaha                                Kubadda Kolayga Gabdhaha                             Ciyaarta Orodka Wiilasha

               Kubadda Cagta Wiilasha                                   Ciyaarta Lagdinta Wiilasha                               Ciyaarta Orodka Gabdhaha

               Gabdhaha Tennis                                   Xilliga Jiilaalka II                                                        Wiilasha Tennis

               Kubada Gacanta Gabdhaha                              Kubadda Kolayga Wiilasha               

               Ciyaarta Orodka Masaafada dheer ee Wiilasha                                                           Xilliga Jiilaalka II                                                                              

               Ciyaarta Orodka Masaafada dheer ee Gabdhaha                                                         Ciyaarta Dabaasha Wiilasha

                                                                                                                                                      Ciyaarta Dabaasha Gabdhaha

 

Fasalada 7-12, Barnaamijyada Dugsiga Sare- – Ardayda doonaysa inay tijaabiyaan cayaarahaan waa inay iska diiwaangeliyaan oo lacagta ku bixiyaan dugsiga sare ee aaggooda markay imaanayaan iyagoo isticmaalaya foomkan. Lacagta isboorti kasta oo loogu talagalay dadka itaalka daran waa $110; kuwa kale oo dhan waa $149.

       Xilliga Dayrta                                                  Xilliga Jiilaalka                                                    Xilliga Guga

              

Kubbadda Cagta ee dadka Itaalka daram, CI/PI                      Jimicsiga Gabdhaha                                             Kubadda Gacanta ee Gabdhaha

                 Ciyaaraha Barafka                                                Kubbadda Gacanta ee dadka Itaalka daram, CI/PI

                 Kubada Usha Lagu ciyaaro ee Gabdhaha

                 Kubada dDhulka laguna ciyaaro Usha ee dadka itaalka daran, CI/PI

OGAYSIIN LOOGU TALAGALAY ARDAYDA IYO WAALIDIINTA/MAS'UULIYIINTA: Ardayda dhigta dugsiga dhexe ee ka qaybgalaya ciyaaraha dugsiga sare lagama sii deyn doono dugsiga goor hore si ay uga qaybgalaan tababarka, laakiin waxaa laga yaabaa in la sii daayo goor hore si ay uga qayb galaan tartamada. Gaadiidka lagaga qaadayo dugsiga dhexe laguna gaynayo dugsiga sare waa mas'uuliyadda waalidka.

OGAYSIIN LOOGU TALAGALAY ARDAYDA IYO WAALIDIINTA/MAS'UULIYIINTA: Si ay uga qaybqaataan tababar kasta iyo ciyaaro kasta, ardaygu waa inuu haystaa foomka baaritaanka jireed ee u qalma isboortiga oo sax ah oo ku jira faylka dugsigiisa ama dugsigeeda. Diiwaangelinta LAMA aqbali doono ilaa foom jireed oo u qalma isboortiga la keeno ama la geliyo faylka. Haddii ardaygu dhawaan lahaa jir-u-qalma isboortiga, ku lifaaq warqad saxiixan oo ka timid dhakhtarka iyadoo leh taariikhda jir ahaaneed ama nuqulka foomka baaritaanka jirka.

Miyaad haysaa foom jireed laga soo bilaabo saddexdii sano ee la soo dhaafay oo faylka dugsiga kujiro?                                                                                                          _____ Haa    _____ Maya          Haddii aad dhawaan qabtay baaris jidh, fadlan ku soo celi foomka oo ay la socoto lacagta kaqaybqaadashada.

Su'aalaha soo socda waa inuu ka jawaabaa waalidka ama mas'uulka:                (fadlaan goobaab)

1.   Ardayga ma isbitaal la dhigay tan iyo markii lagu sameeyay baaritaankii jir ee kor ku qoran?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

2.   Miyuu ardaygu qabay dhaawac weyn tan iyo markii lagu sameeyay baaritaankii jir ee kor ku qoran?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

3.   Ardaygu miyuu u baahday daawo uu u isticmaalo si joogto ah maalin walba ama marmar?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

      (Tusaale:  daawada sonkorta maalin walba ama daawada neefta oo weerar leh)

4.   Ardayga miyuu miyir doorsoomay wakhti kasta 12kii bilood ee la soo dhaafay?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

5.   Ardaygu miyuu qaatay daawada teetanada (qufulka) oo dheeraad ah 10kii sano ee la soo dhaafay?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

6.   Ardaygu miyuu yeeshay hal ama in ka badan falcelinada xasaasiyadeed ee daran?                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

7.   Miyaad ogtahay ama rumaysan tahay inay jirto sabab caafimaad oo aan ardaygani                                                                                                                                   HAA                                                                                                                                MAYA

      uga qaybqaadan karin ciyaaraha dugsiga dhexe?  Hadday taasi jirto, sabab?             

Qofka saxiixay, halkan,

A.   Wuxuu siinayaa oggolaansho in ardayga kor ku magacaaban uu ka qaybqaato hawlaha ciyaaraha dugsiga;

B.  Wuxuu siinayaa ogolaansho inuu ardayga aado safaro la kormeerayo ee ku xiran hawlaha ciyaaraha;

C.  Wuxuu fahamsan yahay inay tahay in ardaygu ka fogaado tababarka ama ciyaarta inta lagu jiro daaweynta caafimaad ilaa isaga
ama iyada uu siiyo oggolaansho qoraal ah dhakhtar si uu dib ugu bilaabo ka-qaybgalka;

D.  Wuxuu fahamsan yahay in dugsiyada dhexe ay raacaan tilmaamaha Minnesota State High School League marka loo eego daroogada iyo aalkolada;

E.   Waxuu caddaynayaa waalidka/mas'uulka iyo ardaygu inay heleen oo akhriyeen xaashida macluumaadka doorsoonka ee CDC ee laga helay dhinaca dambe ee dukumintigan, iyo

F.   Wuxuu caddaynayaa in jawaabaha su'aalaha kor ku xusan ay sax yihiin oo run yihiin.

Ogolaanshaha waalidka/mas'uulka, su'aalo waydiimaha caafimaadka iyo lacagta kaqaybgalka waa in la buuxiyaa, la saxiixaa oo la galiyaa faylka xafiiska dugsiga ka hor inta aan ardayga loo oggolaan inuu tababarto ama ciyaaro.

Waxaan ku lifaaqayaa $                     (jeegag ayaa la siin karaa dugsiga)

                                                                                                                                                          

Saxiixa waalidka ama mas'uulka                                          Saxiixa ardayda

                                                                                                            $                                             

Helay                                                  Taariiqda                                           Qaddarka lacagta la helay