Desktop Schools Popup

Select a School

507.2AR - Somali Student Fees and Fines

507.2AR - Somali Student Fees and Fines

Adopted: March 1992
Revised: January 2024

Download 507.2AR Somali Student Fees and Fines

1.        Qeexida – Lacagta khidmada ardayga waxaa kujiri kara, laakiin aanay ku koobneyn, lacagta khidmada ee lagu bixinayo hawlaha manhajka kabaxsan, kireynta qalabka muusiga, waxbarashada darawalnimada, baakinka baabuurka ardayga, imtixaanka fadhiisinta, xafladaha qalin-jabinta, khidmada lagu raaco gaadiidka, barnaamijyada caruurnimada hore iyo wakhtiga la dheereeyey iyo qorshaha ilaalinta qalabka elektarooniga ah.

2.       Dugsiyadu waxay u baahan karaan inay lacagta khidmada ardayda ay ku bixiyaan:

2.1     Buugaagta kabaya shaqada ardayga oo ikhtiyaarka u ah ardayga inuu isticmaalo;

2.2     Safarada booqashada ee goobaha lagu tagayo ee loo arko inay kabayaan barnaamijka waxbarashada, iyo

2.3     Agabka dheeraadka ah ama aadka qaaliga u ah ee loo isticmaalo waxqabad hawleed marka waxa kasoo baxaya ay dheeraad ka yihiin shuruudaha ugu yar ee la iska rabo oo ay, ikhtiyaarka ardayga, ku noqdaan hantida gaarka ah ee ardayga.

2.3.1  Lacagta khidmada waa in laga qaadaa qiimaha agabka marka ardaygu doorto inuu sameeyo wax kabadan oo kabaxsan waxa la iska rabo iyo waxa uu ansixiyey macalinka, tusaale, hilib solida baddalki hambeegar, ka sameynta iskifaalooyinka buugaagta alwaax baddalki geed ama qabashada tijaabo saynis oo dheeraad ah oo aan looga baahneyn in lagu dhammeystiro koorsada.

2.3.2  Lacagta khidmada waa in aanan laga qaadin haddii agabka loo baahan yahay iyo/ama uu diray macalinka, tusaale, macalinka ayaa go’aansaday fasalka shaybaadhka cuntada inuu adeegsan doono hilib solida baddalka hambeegarka macalinka farshaxanka warshadaha ayaa u dooray ardayga qalab dhismo oo ka duwan ama macalinku wuxuu u baahday arday inuu sameeyo tijaabo saynis isagoo isticmaalaya agab gaar ah.

2.4     Lacagaha khidmadaha kale ee uu sharcigu oggol yahay:

3.       Lacagaha Khidmada ee Hawlaha Manhajka Kabaxsan

3.1     Xeerarka Guud ee Lacagaha Khidmada ee Manhajka Kabaxsan

3.1.1  Lacagaha khidmada ee manhajka kabaxsan waxaa laga dhaafi doonaa ardayda uqalanta gunnooyinka waxbarashada iyo isdhaafsiga ardayda caalamiga ah.

3.1.2  Lacagaha khidmada waa in la bixiyaa bilowga xilli hawleed kasta. Haddii ardaygu hawsha uu uga tago toddobo maalmood gudahood, lacagta khidmada waa loo celin doonaa. Haddii ardaygu badasho ciyaarta uu ciyaaraayo, oo ayna jiraan farqi udhexeeya lacagaha khidmada ee lagu kala bixiyo, lacagta dheeraadka ah waa loo soocelinayaa ama ardayga ayaa la weydiinayaa inuu bixiyo lacagta kadhiman.

3.2     Siyaasadda 604, Waxqabadyada Ardayga ee Manhajka Kabaxsan, waxa ay ku qeexeysaa waxqabadyada manhajka kabaxsan inay yihiin waxqabadyada ay soo qaban qaabiso degmada, isboortiga ay hagto, fanka farshaxanka, iyo waxqabadyada tacliinta ee uu ardaygu uusan kuheleynin wax buundooyin ah marka uu qalin jabinayo, kuwaas oo loogu talagalay inay ardayda siiyaan fursado ay ku hormarinayaan xirfadahooda Iyagoo umaraya hawlaha keli-keliga ah iyo kuwa koox-kooxda ah ee lagu qabanayo dugsiga ama dhacdooyinka dadweynaha.

3.2.1  Waxqabadyada tacliinta waxaa kamid ah Su’aalaha Kediska ee Tacliinta, Shaxda Miiska, Kedis Aqooneedka, Kooxda Xisaabta, Tartanka Sayniska, Iskudayada Tijaabada ee Garsoorka, Kooxda Robotyada iyo Gantaalaha.

3.2.2  Waxqabadyada Farshaxanka Fanka waxaa kamid ah dood-cilmiyeedka, hadalka, dib u eegista muusiga, riwaayad hal-jil ah, kooxda hobolada, kooxda qalabka muusiga, bandhigyada qoob kaciyaarka, riwaayado, iyo/ama hees isla qaadida aan muusiga lahayn.

3.3     Ardayda dhigata dugsiga dhexe (fasalada 6-8) - Majiro arday dhigta dugsiga dhexe oo laga qaadi doono wax kabadan $385 sanadkiiba si uu uga qeybgalo waxqabadyada manhajka kabaxsan.

3.3.1  Ciyaaraha Fudud – Ardayda waxaa laga qaadi doonaa $110 ciyaartiiba.

3.3.2  Farshaxanka Fanka iyo Tacliinta – Ardayda waxaa laga qaadi doonaa $44 waxqabadkiiba.

3.3.3  Barnaamijyada tababarka gudaha iyo ciyaaraha fudud – Lacagta khidmada waxa ay ukala dhaxeyn doontaa laga bilaabo $17-$165 waxqabadkiiba iyadoo lagu saleynayo qadarka kormeerka loo baahan yahay iyo kharashka saadka iyo tashiilaadka.

3.3.4  Majirto lacag khidmad oo laga qaadi doono masraxa, hawlwadeenada farsamada iyo hawlaha kale qaarkood.

3.4     Ardayda Dhigata Dugsiga Sare (fasalada 9-12) - Majiro arday dhigta dugsiga sare oo laga qaadi doono wax kabadan $385 sanadkiiba si uu uga qeybgalo waxqabadyada manhajka kabaxsan.

3.4.1  Ardayda dhigata fasalka 9aad iyo ardayda dugsiga dhexe ee kaqeybgalaya ciyaar dugsiga sare ah waxaa laga qaadi doonaa:

Ciyaar kasta oo isbortiga ah waa $149, marka laga reebo Alpine Skiing kaas oo kharashku yahay sida lagu qeexay boga 3.4.2.4

$55 waxqabad kasta oo tacliineed, iyo

$66 waxqabad faneed kasta.

3.4.2  Ardayda dhigata fasalada 10, 11 iyo 12 waxaa laga qaadi doonaa:

3.4.2.1         $165 ciyaartiiba oo loogu talagalay baratanka bannaanka, hoggaaminta dhiirigelinta kooxda, leynka qoob kaciyaarka, alwaax kudul socoshada barafka ee bannaanada iyo teeniska;

3.4.2.2         $176 ciyaartiiba oo loogu talagalay kubadda usha, kubadda koleyga, baraf isku-dul taraarixinta, ciyaarta goolofta, jimicsiga jirdhiska, kubadda usha iyo shabaqa, kubadda cagta, kubbadda jilicsan, dabaasha iyo quusida, baratanka, kubbadda laliska, iyo legdanka;

3.4.2.3         $204 ciyaartiiba oo loogu talagalay kubadda cagta iyo ciyaarta xeegada, iyo

3.4.2.4         $75, Marka lagu daro khiibmaha tigidka iyo wiishka ee barafka  Alpine waxay isku noqonayaan, $204.

3.4.3  Ardayda dhigata fasalada 10, 11 iyo 12 oo kaqeybgala waxqabadyada tacliinta waxaa laga qaadi doonaa $55 waxqabadkiiba.

3.4.4  Ardayda dhigata fasalada 10, 11 iyo 12 oo kaqeybgala farshaxanka fanka waxaa laga qaadi doonaa $88 waxqabadkiiba.

3.4.5  Majirto wax lacag ah oo laga qaadayo waxqabadyada adeegyada aasaasiga ah ama waxqabadyada fasalka ee la dheereeyey sida joornaalada suugaanta, wargeysyada, buug-sannadeedka, bulsho-sharafeedka, naadiyada, raadiyaha, guddiga ardayda, masuuliyiinta fasalka, tiyaatarka tiknoolajiyada, masraxa iyo shaqaalaha tiknoolajiyada TV-ga. Lacagta khidmada ee loogu talagalay kamid noqoshada ururada qaranka sida Bulshada Maamuuska Qaranka waxaa loo tixgeliyaa khidmada diiwaangelinta mana lagu dari doono kharashka ujrada $385.

3.4.6  Lacagta khidmada laga qaadayo barnaamijyada tababarka waxqabadyada gudaha ah iyo ciyaaraha fudud waxa ay ukala dhaxeyn doontaa laga bilaabo $17-$165 waxqabadkiiba iyadoo lagu saleynayo qadarka kormeerka loo baahan yahay iyo kharashka saadka iyo tashiilaadka.

3.5     Ciyaaraha Laqabsiga Naafada (ardayda dhigata dugsiga dhexe iyo dugsiga sare) – Ardayda dhigata dhammaan heerarka fasalada waxa laga qaadi doonaa $110 ciyaartiiba.

4.       Lacagta Khidmada ee Qalabka Fanka

4.1     Ardayda dhigata fasalada 5-6 waxaa laga qaadi doonaa $100 sanadkiiba si ay u isticmaalaan qalabka fanka ee kooxda muusiga ee uu leeyahay dugsiga ee aan ka ahayn qalabka gacanta lagu tumo. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxaa laga qaadi doonaa $20 sanadkiiba.

4.2     Ardayda dhigata fasalada 6-8 waxaa laga qaadi doonaa $45 sanadkiiba si ay u isticmaalaan qalabka uu leeyahay dugsiga ee gacanta lagu tumo. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxaa laga qaadi doonaa $9 sanadkiiba.

4.3     Ardayda dhigata fasalada 7-12 waxaa laga qaadi doonaa $100 sanadkiiba si ay u isticmaalaan qalabka uu leeyahay dugsiga ee aan ka ahayn qalabka gacanta lagu tumo. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxaa laga qaadi doonaa $20 sanadkiiba.

4.4     Ardayda dhigata fasalada 9-12 waxaa laga qaadi doonaa $50 sanadkiiba si ay u isticmaalaan qalabka uu leeyahay dugsiga ee gacanta lagu tumo. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxaa laga qaadi doonaa $10 sanadkiiba.

4.5     Ardayda dhigata fasalada 9-12 waxaa laga qaadi doonaa $50 sanadkiiba si ay u isticmaalaan qalabka uu leeyahay dugsiga ee gacanta lagu tumo oo yaali doona dugsiga. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxaa laga qaadi doonaa $10 sanadkiiba.

4.6     Ardayda dhigata fasalada 5-12 ee uqalma cuntada dugsiga ee qiimaha jaban ayaa uqalma inay kaqeybgalaan barnaamijka Kooxda Fanka ee Dadka Dhan oo ay isticmaalaan hoonka muusiga loo isticmaalo ee uu dugsigu leeyahay ama qalabka gacanta lagu tumo oo halmar la isticmaalayo, khidmad kiro ah oo aan markale soo noqonaynin oo ah $20.

5.        Khidmadaha Waxbarashada Darawalka – Ardayda waxaa laga qaadi doonaa $325 kaqaybqaadashada tababbarka waxbarashada darawalnimada. Khidmadaha barnaamijka waxbarashada darawalnimada waxa ay ku filnaan doonaan inay keenaan barnaamij dhaqaale ahaan ku filan.

6.       Lacagta Khidmada iyo Ganaaxyada Baakinka Ardayda 

6.1     Ardayda dhigata dugsiga sare waxaa laga qaadi doonaa $80 arday kasta saddexdi simistarba ($60 saddexdi biloodba), ama $5 maalintiiba, ee gaari dhigashada goobta baabuurta la dhigto ee dugsiga sare haddii ay jirto meel bannaan.

6.2     Ardayda dhigata dugsiga sare waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo ilaa $20 xadgudub kasta oo ku saabsan xadgudubyada goobta gaari dhigashada ee hantida dugsiga.

6.3     Ardayda dhigata dugsiga sare waxaa laga qaadi doonaa $10 badalitaanka oggolaanshaha gaari dhigashada haddii kaarkooda oggolaanshaha uu ka lumo ama laga xado.

7.        Khidmada Imtixaanka Fadhiisinta – Ardayda uqalanta waxaa laga qaadi doonaa $200 kaqeybgalka hore ee imtixaanka dugsiga barbaarinta ubadka. Khidmada waa in lagu soo gudbiyaa Habraaca Degmada 501.2.2P, Codsiga Tixgelinta Gelitaanka Hore ee Dugsiga Barbaarinta Ubadka.

8.        Khidmada Xaflada Qalinjabinta – Ardayda kaqeybgasha xaflada qalinjabinta waxaa laga qaadi doonaa $40 si loogu bixiyo kharashyada ammaanka, taageerada shaqaalaha dheeraadka ah, diyaarinta goobta, agab soo kireysashada, daabacaadda iyo boostada.

9.        Khidmada Adeegga Gaadiidka – Ardayda aanan uqalmin gaadiidka (Siyaasada 707, Gaadiidka Ardayga) ee doorta ikhtiyaarka khidmada adeegga gaadiidka lagu raacaayo waxa ay bixin doonaan $300 oo khidmad sanadle ah oo loogu talagalay khidmada adeegga baska ee lagu tagayo dugsiga kuyaala aagooda soo xaadiritaanka. Qoysaska ay u joogaan labo canug ama kabadan waxa ay bixin doonaan ugu badnaan $600 sanadkiiba. Ardayda uqalma qadada dugsiga ee qiimaha jaban waxa ay bixin doonaan $150 khidmad sanadle ah ($300 xadka qoyska ee sannadlaha ah); ardayda uqalma gunnooyinka waxbarashada waxa ay bixin doonaan $75 khidmad sanadle ah ($150 xadka qoyska ee sannadlaha ah). Qoysaska goorhore isdiiwaangeliya (inta udhaxeysa Juuun 1 ilaa Juulaay 31) waxa ay heli doonaan qiimo dhimis.

10.      Khidmada Barnaamijyada Carruurnimada Hore – Sharciag Minnesota ayaa ubaahan in barnaamijyada carruurnimada hore ay dejiyaan miisaanka khidmada ku xiran awooda qofka (hoos ka eeg) laakiin khidmada waa in laga dhaafaa ka qaybgalayaasha aan awoodin inay bixiyaan.

Jadwalka Khidmada Dugsiga Iskuulka Kahor ee Connections

2024-25
Dooro tirada qoyska iyo dakhliga sanadlaha si loo go'aamiyo ujrada waxbarashada.

Inta uu u dhexeeyo mushaarka ayaa isbeddeli kara iyadoo lagu saleynayo tilmaamaha saboolnimada ee ay dejisay dawladda dhexe. Lacagta waxbaridda waxay ku saleysnaan doontaa inta uu u dhexeeyo mushaarka federaalka dhaqangashan marka lacagta waxbaridda la qiimeeyo.

 

               Tirada qoyska                                          Heerarka Dakhliga Sannadlaha ah

Tirada qoyska

Waxbarasho Bilaash ah

Kaalmada Waxbarashada B

Kaalmada Waxbarashada A

Ma jirto Kaalmo Waxbarasho

2

$0- $36,482

$36,483 - $39,440

$39,441 - $44,370

$44,371+

3

$0 - $45,991

$45,992 - $49,720

$49,721 - $55,935

$55,936+

4

$0 - $55,500

$55,501 - $60,000

$60,001 - $67,500

$67,501+

5

$0 - $65,009

$65,010 - $70,280

$70,281 - $79,065

$79,066+

6

$0 - $74,518

$74,519 - $80,560

$80,561 - $90,630

$90,631+

7

$0 - $84,027

$84,028 - $90,840

$90,841 - $102,195

$102,196+

8

$0 - $93,536

$93,537 -$101,120

$101,121-$113,760

$113,761+

Xubin kasta oo qoyska
dheeraad ku ah, kudar:

$9,509

$9,509

$9,509

$9,509

2maalmood/toddobaadkiiba – 2saacadood/maalintiiba

$0

$25

$63

$126

Helitaanka Dugsiga Iskuulka Kahor
2 maalmood/toddobaadkiiba – 2.5 saacadood/maalintiiba

*$48/bishii ee Daryeelka Walaalaha

$0

$32

$79

$157

3 maalmood/toddobaadkiiba – 2 saacadood/maalintiiba

$0

$38

$95

$189

3 maalmood/toddobaadkiiba – 2.5 saacadood/maalintiiba

$0

$42

$105

$209

4 maalmood/toddobaadkiiba - 2.5 saacadood/maalintiiba

$0

$48

$120

$239

5 maalmood/toddobaadkiiba – 2.5 saacadood/maalintiiba

$0

$53

$132

$263

5 maalmood/toddobaadkiiba - 6.5 saacadood/maalintiiba

$0

$154

$384

$768

11.      Lacagta Khidmada Barnaamijka Wakhtiga La Dheereeyey – Ardayda aan hadda ka diiwaangashaneyn dugsi kuyaala Degmada 196 waxa ay bixin karaan lacag si ay uga qeybgalaan barnaamijyada wakhtiga la dheereeyey. Qiimayaasha saacadiiba waa sidan soo socota: dugsiga hoose $4.88/saacadiiba, dugsiga dhexe $4.47/saacadiiba, iyo dugsiga sare $6.32/saacadiiba

12.   Qorshaha Ilaalinta Qalabka Elektarooniga ah – Ardayda qaadaneysa qalabka elektarooniga ah ee uu dugsigu leeyahay si ay u isticmaalaan inta lagu jiro sanad dugsiyeedka waxa ay haystaan xulashada inay iibsadaan Qorshaha Ilaalinta waxyeelada ama xatooyada oo ay ku kacayso $20/sanadkiiba. Haduu ardaygu xaq u yeesho faa iidooyina waxbarashada marka ladiiwaan galinayo laguma dali doono ilaalinta. Waxaa ku xiga haduu dhaco ama jabo ula kac la’aan ama la xado waxaad bixinaysaa $40 midkiiba.Daboolis la’aanta Qorshaha Ilaalinta, kharashka dayactirka ama badalidda waxaa masuul ka ah waalidka/qofka masuulka ka ah ardayga ama ardaygi weyn.

                                                                                                                                      

Tixraacyada:

  • Xeerka Maamulka Minnesota 3500.1050, Qeexitaannada Lacagta Khidmada Ardayga
  • Qaanuunka Minnesota 123B.34-39, Sharciga Khidmada Dugsiyada Dadweynaha Minnesota