Desktop Schools Popup

Select a School

506.2.2AR - Somali Administering Medication

506.2.2AR - Somali Administering Medication

Adopted: January 1979
Revised: August 2023

Download 506.2.2AR - Somali Administering Medication 

1.        Daawada oo dhakhtarka qoray

1.1          Ardayda u baahan maamulka daawaynta dhakhtarku qoray ee dugsiga waa in ay siiyaan dugsiga oggolaansho qoraal ah oo ka yimid waalidkooda ama masuulka iyaga oo isticmaalaya Habka 506.2.2.1P, Oggolaanshaha Maamulka Dawaynta Dhakhtarka ee Dugsiga. Haddii daawadu ay tahay in la siiyo wax ka badan laba toddobaad ama ay tahay dawo xanuun maandooriye ah, amar qoraal ah oo ka yimid dhakhtarka ama dhakhtarka ilkaha waa in la siiyaa dugsiga iyada oo loo adeegsanayo Habka 506.2.2.1P, Oggolaanshaha Maamulka Dawaynta Daawada ee Dugsiga, ama dukumeenti kale oo ku haboon.

1.2          Daawooyinka dhakhtarku qoray waa in loo keenaa kalkaalisada dugsiga, gaar ahaan waalidka ama masuulka, iyada oo ku jirta weel si habboon u calaamadeeyay farmashiistaha. Daawaynta dhakhtarku qoray waa in lagu hayaa xafiiska kalkaalisada dugsiga, marka laga reebo dawooyinka (sida dawooyinka qalalka qaarkood) oo ay tahay in lagu hayo ardayga agtiisa si loogu maamulo si waafaqsan amarka dhakhtarka ee ay hesho kalkaalisada dugsiga, iyo sidoo kale Qalimaan neef-qabatin, EpiPens (EpiPens) iyo/ama insuliin uu oggolaaday waalidka ama mas'uulka ardayga (eeg qaybta 1.2.2 ee hoose).

1.2.1            Haddii daawadu ay ku jirto wax la kontoroolo, waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah waa in ay siiyaan kalkaalisada dugsiga oo qoraal ah, macluumaad saxeexan oo ku saabsan cadadka saxda ah ee daawada la siinayo ardayga.

1.2.1.1      Degmadu waxay xaq u leedahay inay waydiisato waalidiinta inay uga tagaan wax aan ka badnayn 30 maalmood oo ah wax kasta oo ay kontoroosho kalkaalisada dugsiga.

1.2.2            Degmadu waxay xaq u leedahay inay waydiisato waalidiinta inay kaga tagaan wax aan ka badnayn 30 maalmood oo ah wax kasta oo la kontoroolo ardaydu waxa laga yaabaa inay wataan dawooyinka neefta lagu nuugo, Epipens iyo/ama insulin inta lagu jiro maalinta dugsiga marka kalkaalisada dugsigu hesho mid ka mid ah nidaamka 506.2.2.1.2.2 P, Oggolaanshaha Haysashada Ardayga iyo Is-daawaynta Neefsiga, EpiPen iyo/ama Insulinka ee Dugsiga, iyo/ama Qorshe Hawleed Anaphylaxis iyo/ama qorshe kale oo caafimaad oo wata dukumeenti ku haboon. kalkaalisada dugsiga.

1.3          Daawooyinka dhakhtarku qoray waa in ay maamusha kalkaalisada dugsiga ama, marka uu maqan yahay, shaqaale kale oo ku habboon dugsiga sida uu u xilsaaray maamulaha oo ay u wakiisho kalkaalisada dugsiga. Shaqaaluhu waa in aanay dib u meelayn hawlaha ay kalkaalisada dugsigu u igmatay.

1.3.1            Marka laga reebo EpiPens ama dawooyinka ardaygu waxa loo ogolyahay in uu iskiisa u maamulo, dawada aan afka laga qaadan waxa kaliya oo maamuli kara kalkaalisada dugsiga shatiga u haysata iyadoo li raacayaan tilmaamaha LSN ama shaqaalaha kale ee dugsiga ee ku haboon oo raacaya ergada saxda ah ee kalkaalisada dugsigu.

1.3.2            Kalkaaliyaasha dugsigu ma bixin karaan tallaalada xasaasiyadda.

1.4          Ardeyda lagu arka in ay daawo isticmaalayan (marka laga reebo ardayda loo oggolaaday inay iskood u maamulaan daawada neefsashada, EpiPen iyo/ama insulinta qaybta 1.2.2 ee sare) naftooda waa in ay u wargaliyaan waalidkood ama masuulka kalkaalisada dugsiga ama shaqaalaha kale ee ku habboon, iyo Tallaabooyinka edbinta ayaa la qaadi doonaa sida lagu qeexay Xeerka Maamulka 503.3AR, Filashooyinka Dhaqanka Habdhaqanka Ardayga iyo Cawaaqibka Anshax Xumada.

1.5          Marka laga reebo ardada daawadooda sii wata farqada 1.2, kalkaaliyaasha dugsigu kuma soo celin doonaan daawadii loo qoray ardayga si uu guriga u geeyo. Haddii daawadu ay ku sii jirto xafiiska kalkaalisada ka dib dhamaadka sanad dugsiyeedka ama marka ardaygu uu aadin dugsiga ama ka dib marka daawada la joojiyo, kalkaalisada dugsigu waxay la xiriiri doontaa waalidka ama masuulka ardayga si ay u ogaadaan inay haystaan ​​​​hal bil. qaadashada daawada; haddii aan dawada la soo qaadin, way baaba'aysaa. Gaadiidka daawaynta ama dawooyinka aan la sheegan ama aan la isticmaalin waxay dhacdaa ugu yaraan sannadkii halmar. Haddii dawada aan la sheegan ama laga tagey aysan ahayn wax la xakameeyey sida ku qeexan gobolka Minnesota 152.01, qayb hoosaadka. 4, ama waa dawo aan dhakhtar qorin, kalkaalisada dugsiga ayaa mas'uul ka ah u qaadida dawada ama dawada meel loogu talo galay in lagu rido ama goobta lagu ururiyo ama waxa laga yaabaa inay codsato in wakaalada sharci fulinta ay dawada ama dawada u qaado meel hoos u dhac ah. -off-sanduuqa ama goobta aruurinta anoo ka wakiil ah degmada dugsiga. Haddii dawada aan la sheegan ama laga tagay ay tahay wax la xakameeyey sida ku qeexan gobolka Minnesota 152.01, qayb hoosaadka. 4, shaqaalaha dugsiga waa ka mamnuuc in ay u raraan daawada laguu qoray sanduuqa lagu rido ama goobta lagu ururiyo daawooyinka loo qoro. Dugsigu waxa uu codsan doonaa in hay'adda sharci fulinta ay u qaado daawada laguu qoray ama daawaynta ku shebida qashinka oo u hoggaansamaya shuruucda Wakaalada Dhaqangelinta Maandooriyaha, ama haddii goob aan la heli karin, iyada oo la raacayo nidaamka wakaalada ee daabulka daroogada.

1.6       Xashiishada dawada lagama yaabo in lagu haysto ama laguma isticmaalo hantida degmada dugsiga ama baabuurta degmada dugsiga.

1.7       Shaqaalaha dugsigu waxay la shaqayn doonaan waalidka ama masuulka si ay u hirgeliyaan qorshe hawleedka suuxdinta marka ardayga waalidka ama masuulka ardayga ku qoran uu ogeysiiyo dugsiga in ardaygu qabo xanuunka suuxdinta oo uu haysto dawo samatabbixin ama daawo uu qoray bixiyaha xanaanada caafimaadka ee ardayga dawee calaamadaha khalkhalka uu ansixiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka. Qorshe hawleedka suuxdintu waxa uu waafaqi doonaa shuruudaha qaybta 3.1 ee xeerka maamulka 506.2.1AR, Ardayga, Ka qaybqaata Waxbarashada Bulshada ama Booqdaha Caafimaadka Degdegga ah.

2.        Daawooyinka aan dhakhtar qorin

2.1          Iyada oo la raacayo dabacsanaanta lagu sheegay qaybta 2.2, dawo gaar ah oo aan dhakhtar qorin ayaa la siin karaa oo keliya ardayga haddii dugsigu ka helay oggolaansho qoraal ah waalidka ama masuulka ardayga si ay u siiyaan daawadaas gaarka ah ilmahooda, iyo haddii daawada la siiyo Kalkaalisada dugsiga oo ku jirta weelkeedii asalka ahaa. Kalkaaliyeyaasha degmada ayaa kaliya ku bixin doona daawooyinka ay ansixiyeen Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee qiyaasta da'da ku habboon. Kalkaalisada dugsigu waa inay isticmaashaa go'aankeeda xirfadeed si ay u go'aamiso baahida daawooyinka aan dhakhtar qorin.

2.2          Ardayga degata fasalada 7-12 waxa laga yaabaa inuu haysto oo u isticmaalo xanuunka kabista aan la qorin si waafaqsan calaamadaynta, haddii dugsigu ka helay ogolaansho sanadeed qoraal ah waalidka ama masuulka ardayga oo u fasaxaya ardaygu inuu iskii u maamulo daawada. Dugsigu waxa uu kala noqon karaa mudnaanta ardayga ee ah in uu haysto oo uu isticmaalo xanuun baabi'iye aan la qorin haddii la ogaado in ardaygu si xun u isticmaalo mudnaanta. Qaybtani ma khusayso haysashada ama isticmaalka daroogooyinka ama alaabada ay ku jirto ephedrine ama pseudoephedrine sida walax firfircoon.

2.2.1            Marka la siinayo ogolaanshaha ardayga degata fasalada 7-12 inuu haysto oo isticmaalo xanuun kabista aan la qorin, waalidka ama masuulka ayaa ku heshiiya kuwa soo socda:

2.2.1.1      Daawadu waa inay ku jirtaa weelkeedii asalka ahaa;

2.2.1.2      Ardaygu waa in uu aqoon u leeyahay qiyaasta saxda ah, isticmaalka iyo maamulka daawada si waafaqsan calaamadinteeda;

2.2.1.3      Haddii maamulka dugsigu go'aamiyo in xeerarkan lagu xadgudbay, dugsigu waxa laga yaabaa inuu ka noqdo mudnaantan;

2.2.1.4      Ardayga waxaa laga yaabaa inuusan haysan xanuun baabi'iyaha oo ay ku jiraan ephedrine ama pseudoephedrine, iyo

2.2.1.5      Ardaygu ma la wadaagi karo daawada ardayda kale.

3.         Jadwalka daawada – Haddi aanay daruuri ahayn in daawa la bixiyo wakhtiga dugsiga, shaqaalaha dugsigu waa in ay la shaqeeyaan waalidka ama masuulka iyo bixiyaha caafimaadka si ay u hagaajiyaan qiyaasta si loo bixiyo wakhti ka baxsan saacadaha dugsiga.

4.         Kaydinta Diiwaanka – Maamulka qiyaas kasta oo daawa ah, oo aan ahayn dawada uu ardaygu iskii u maamulo, waa in si elektaroonig ah loogu duubaa maalin kasta nidaamka macluumaadka ardayda degmada.

5.         Tijaabooyin Caafimaad – Kalkaalisada degmadu waxa ay siin kartaa dawooyinka cilmi baadhista ardayga si firfircoon uga qayb qaadanaya tijaabada caafimaad ee la ansixiyey iyo kuwa diiwaangashan oo u baahan qadar daawada inta lagu jiro maalinta dugsiga. Codsiyada lagu maamulayo daawaynta cilmi baarista ee qayb ka ah tijaabada caafimaadka waxa qiimayn doona xaalad-kiis kalkaalisada dugsiga iyadoo la tashanaysa Isuduwaha Adeegyada Caafimaadka ee degmada. Degmada iyo kalkaalisada ayaa laga yaabaa inay fuliyaan go'aankooda si ay u diidaan bixinta daawada xaaladaha khatarta badbaadada la go'aamiyay inay aad u weyn tahay ama culeyska saaran shaqaalaha kalkaalinta oo aad u weyn. Qalabkan soo socda ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan la maamulin daawaynta taas oo qayb ka ah tijaabada bukaan-socodka:

5.1      Hab-maamuuska ama daraasadda kooban ee ka soo baxday hay'adda cilmi-baadhista ee samaynaysa tijaabada bukaan-socodka, oo ay ku jiraan amar qoraal ah oo daawadu ka timid hay'adda cilmi-baarista iyo calaamadaha iyo calaamadaha falcelinta xun ee suurtagalka ah;

5.2     foomka ogolaanshaha oo faahfaahsan oo ay u saxeexeen waalidka/masuulka tijaabada caafimaad;

5.3     saxeexa ogolaanshaha waalidka ee ogolaanaya maamulka daawaynta dugsiga;

5.4      Wixii warbixin ah ee khuseeya ama shuruudaha dabagalka ee looga baahan yahay kalkaalisada dugsiga, iyo

5.5      Magaca(yada) iyo nambarada teleefonka ee baaraha ama kooxda cilmi baarista ee samaynaysa tijaabada caafimaadka.

6.        Ka hortageyaasha Opioid

6.1                      Degmadu waxay hayn doontaa ugu yaraan laba qiyaasood oo sanka naloxone ah, oo ah dawooyinka ka soo horjeeda opioid ee dugsi kasta oo degmo. Dawooyinka ka soo horjeeda opioid waxa lagu ogolaan doonaa nidaamka taagan/shuruudaha gaarka ah ee hadda jira ee dhakhtarka shatiga leh ee degmada.

 

6.2                      Ujeedooyinka qaybtan, nidaamka joogtada ah waxaa loola jeedaa tilmaamaha dhakhtarka degmada ee qeexaya sida loo dejiyo oo loo maamulo daawooyinka ka soo horjeeda opioid ardayda, xubnaha shaqaalaha ama shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay ama looga shakisan yahay inay la kulmaan xad-dhaaf ah opioid. Nidaamka/hab-maamuuska waa inuu ku jiraa nooca maamulka, qiyaasta, taariikhda la soo saaray iyo saxeexa dhakhtarka degmada. Nidaamka/hab-maamuuska joogtada ah waa inuu ku daraa tillaabooyinka degmada ee maamulka daawooyinka ka soo horjeeda opioid. Iskuduwaha Adeegyada Caafimaadka ee degmada ayaa heli doona oo ilaalin doona nidaamka/hab-maamuuska taagan oo waxa uu cusboonaysiin doonaa oo dib u cusboonaysiin doonaa nidaamka/hab-maamuuska joogtada ah sannad kasta ama haddii kale loo baahdo.

 

6.3             Haddii la oggolaado, daawooyinka antagonist ee kaydka ah ee opioid waa in si cad loo calaamadiyaa, loola socdaa taariikhaha dhicitaanka laguna kaydiyaa meel sugan oo ah xafiiska kalkaalisada dugsiga ama meel kale oo ay go'aamisay kalkaalisada dugsiga iyadoo la tashanaysa Iskuduwaha Adeegyada Caafimaadka iyo maamulaha dhismaha oo ay heli karaan shaqaalaha haddii ay dhacdo in la tuhunsan yahay xaddi xad dhaaf ah. Goobaha la xushay ee lagu kaydiyo waxaa loo kala saari doonaa kuwa aan ahayn 'xog ammaan' oo aan dawli ahayn maadaama xogtan loo soo bandhigo dadweynaha ay u badan tahay inay si weyn u khalkhal galinayso amniga dawada oo laga yaabo inay ku kacdo xatooyo, faragalin, iyo si khaldan loo isticmaalo. Sidaa darteed, aqoonsiga goobaha kaydinta waxa lala wadaagi doonaa oo keliya xubnaha shaqaalaha degmada ee u baahan inay helaan macluumaadkan si ay u caawiyaan caafimaadka iyo badbaadada bulshada.

 

6.4             Daawooyinka ka soo horjeeda opioid waxaa laga yaabaa in ay maamusho kalkaaliso dugsi oo tababaran, shati haysata ama shaqaale kale oo tababaran marka ay jirto xaalad degdeg ah marka xaddi xad dhaaf ah oo opioid ah looga shakiyo arday, xubin shaqaale ama booqde. Kalkaaliyeyaasha dugsiga ee shatiga haysta ayaa mas'uul ka ah ka qayb galka dhammaan tababbarada loo baahan yahay ee ku saabsan xeerkan iyo hab-maamuuska kaydinta iyo isticmaalka dawooyinka ka soo horjeeda opioid waana inay fuliyaan mas'uuliyad kasta oo loo xilsaaray ee hoos timaada xeerka iyo borotokoolka. Dhammaan xubnaha shaqaalaha ee laga yaabo inay mas'uul ka yihiin maamulida antagonistaha opioid waxaa loo tababari doonaa sida lagu qeexay qaybta 6.5 ee sharcigan.

 

6.5             Ka hor inta aan la kaydin dawooyinka ka soo horjeeda opioid, kalkaalisada dugsiga iyo xubnaha kale ee shaqaalaha ah ee ay khusayso waa in lagu tababaraa aqoonsiga calaamadaha xad-dhaafka ah ee opiate, isticmaalka daawooyinka opiate antagonist taas oo qayb ka ah jawaabta degdega ah ee xad-dhaafka ah ee opiate iyo borotokoolka degmada ee maamulka dawooyinka ka soo horjeeda opioid. Isku-duwaha Adeegyada Caafimaadka ee degmada ayaa go'aamin doona nooca iyo habka tababarka oo isku dubaridi doona hirgelinta tababarka.

 

6.6             Haddii ay dhacdo in daawada opioid antagonist la bixiyo, 911 ayaa loogu yeeri doonaa si ay uga jawaabto xaaladda degdegga ah xitaa haddii qaataha u muuqdo inuu soo kabsaday. Haddii qaataha daawada opioid antagonist la aaminsan yahay inuu yahay ilmo yar ama arday da' kasta ah, shaqaalaha dugsigu waxay isku dayi doonaan inay aqoonsadaan oo la xiriiraan waalidka ama masuulka oo ay u sheegaan duruufaha iyo tallaabooyinka la qaaday. Ku-simaha maamulaha dugsiga iyo Isku-duwaha Adeegyada Caafimaadka ayaa lagu wargelin doonaa sida ugu dhakhsaha badan iyadoo la raacayo maamulka daawada antagonistaha opioid iyo tillaabooyinka degdegga ah ee dheeraadka ah.

 

6.7             Degmadu waxay ilaalin doontaa sirta ardayda iyo shaqaalaha ee la xidhiidha maamulka dawooyinka ka soo horjeeda opioid sida sharcigu u baahan yahay.

6.8             Ma jiro wax ka mid ah qaybtan oo loo tarjumi karo in ay diidaan, beddelaan ama ku xad-gudbaan codsiga Minnesota Statute 604A.04, Kahortagga Xad-dhaafka ah ee Samaritan.

 

Tixraacyo:     - Xeerka Minnesota 121A.222, Haysashada iyo isticmaalka dawooyinka xanuunka fududeeya ee ardayda dugsiga sare

-   Xeerka Minnesota 152.23, Xaddidaad

-   Xeerka Minnesota 121A.22, Maamulka Dawooyinka iyo Daawada

-   Xeerka Minnesota121A.2205, Haysashada iyo Isticmaalka Epinephrine cirbadaha tooska ah; Siyaasadda Model

-   Xeerka Minnesota 121A.2207, Xasaasiyadda Nolosha Hanjabaada ku ah Dugsiyada; Kaydka Epinephrine cirbidaha tooska ah

-   Xeerka Minnesota 121A.221, Haysashada iyo Isticmaalka Neefta ee Ardayda Neefta qaba

-   Xeerka Minn § 144.344 (Daawaynta Degdegga ah)

-   Gobolka Minn § 151.37 (Daroogo Halyeyga ah; Yaa qori kara, haysta)

-   Xeerka Minnesota 151.37, Halyeyga Daroogada; Yaa qori kara, Haysan kara

-   Xeerka Minn § 152.01 (Qeexitaanno)

-   Xeerka Minn § 152.02 (Jadwalka Walxaha la kantaroolo)

-   Xeerka Minn § 152.212 (Calaamadeynta Weelka Dawooyinka laguu qoray)

-   Xeerka Minnesota 604A.04, ka hortagga xad-dhaafka ah ee Samaritan ee wanaagsan

-   Xeerka Minn § 604A.05(Caawinta Daaweyn ee Xad-dhaafka ah ee Reer Samaariya oo Wanaagsan)

-   Minn. R. Pt. 6800.4220 (Jadwalka II Walxaha La Xakameeyo)