Desktop Schools Popup

Select a School

506.2.2.1P - Somali Authorization for Administration of Prescription Medication at School Medication Authorization Form (ECSE – Grade 12)

506.2.2.1P - Somali Authorization for Administration of Prescription Medication at School Medication Authorization Form (ECSE – Grade 12)

Adopted: December 1987
Revised: April 2015

 

Download 506.2.2.1P Somali - Authorization for Administration of Prescription Medication at School Medication Authorization Form (ECSE – Grade 12)

Ardayga                                                                         Taar. Dhalshada                                                                                                                        Fasalka                                                                                           Sannad Dugsiyeedka     Dugsiga                                                                                                                        Xasaasiyadaha                                                                                                                       

XUSUUS: Daawada waa in lagu bixiyaa dhalada daawada lagu qoro ee asalka ah.

* Majiro dawada xanuunka ee maandooriye ah ee laqaadan doono inta lagu jiro maalinta iskuulka ilaa uu takhtar oggolaado mooyee.

Daawada

ICD-10/Xaalad caafimaad

Qiyaasta

Waqtiga

Wadada

Waxyeellooyin suurtagal ah

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

o t h e r c o n s i d e r a t i o n s / d i r e c t i o n s                                                                                                                                                                        

 

           
     

 

saxiixa dhakhtar/dawo-qore shatiyeysan                               saxiixa dhakhtar/dawo-qore shatiyeysan                                                                                                                        Taariikh

 

           
     

 

magaca rugta caafimaadka                                          telefoonka rugta caafimaadka       fakiska rugta caafimaadka