Desktop Schools Popup

Select a School

505.2.3P - Somali Prior Consent to Release Private Data To or From an Outside Agency/Person

505.2.3P - Somali Prior Consent to Release Private Data To or From an Outside Agency/Person

Adopted:  January 1978
Revised:  May 2018

 

Download 505.2.3P Somali - Prior Consent to Release Private Data To or From an Outside Agency/Person

 

Waalidka / mas'uulka:  Foomkan oggolaanayaa in macluumaad ku saabsan ilmahaaga in la isweydaarsan karo. Fadlan saxiix kuna soo celi dugsiga.

Magaca ardayga oo buuxa____________________________________

Taariikhda dhalashada __ __ -__ __-__ __

Dugsiga_____________________________Fasalka_______

Magaca waalidka/mas'uulka                                                                                                                            

Adreeska waalidka / wakiilada                                                                                                                         

Waxaan fasaxayaa                                                                                                                                           

                                   Magaca dugsiga degmada iyo / ama nambarka iyo qofka mas'uul ka ah

                                                                                                                                                                       

                        adreeska

                                                                                                                                                                       

                        magaalada                                                        gobolka                       sib koodhka

                                                                                                                                                                       

                        lambarka taleefanka                                         email                        lambar fax ah

 

(Calaame sida hadba loogu baahdo)  ______ inay warbixintan siin karaan:     ______ Macluumaad laga heli karo:

 

                                                                                                                                                                       

                     magaca                                                    jagada

                                                                                                                                                                       

                     hay'adda

                                                                                                                                                                       

                     adreeska

                                                                                                                                                                       

                     magaalada                                                           gobolka                       sib koodhka

                                                                                                                                                                       

                     lambarka taleefanka                                            email                     lambar fax ah

The purpose for the request                                                                                                                              

 

Diiwaanada dugsiga ayuu eegi karaa waalidka / mas'uulka, ama ardayga 18 jir ah ama ka weyn. Koobi ka mid ah foomkan oggolaanshaha haddii la codsado ayaa la bixin doonaa. Fadlan siidaa kuwa soo socda:

__ Natiijooyinka baaritaanka iyo macluumaadka kale ee ku jira buugga tusaha faylka wadareed

__ Xadgudub ee Kiimikada iyo warbixin ku tiirsanaanta

__ Diiwaanka Caafimaadka

__ Macallinka, la-taliyaha, indhaynta shaqaalaha

__ Diiwaanada daraasadda Caruurta / waxbarashada gaarka ah (oo ay ku jiraan adeegyada la xiriira)

 

__ Wararka shaqada bulshada

__ Wararka dhimirka

__ Warbixinta Caafimaadka (oo ay ku jiraan adeegyada la xiriira)

__ Wararka nafsaaniga

__ Kale (tilmaam)___________________

__ Kale (tilmaam)___________________ 

 

Waxaan fahamsanahay ansixintan ka bilaabanayo maalintii aan saxiixin. Waxaa egyahay                             

      (Bisha, maalinta, sanadka)

ama wax ka badan hal sanno laga bilaabo taariikhda aan saxiixiisa.  Waxaan sidoo kale fahamsanahay in aan ka beddeli karo ogolaashadaan waqti walba anigoo ogaysiinaya maamulaha dugsiga ama xubin ka tirsan shaqaalaha kor lagu qorey. Waxaa laga yaabaa in aan diido in aan saxiixo ansixintan iyo mana saamayn doonto awoodda ilmahayga ay u helaan adeegyada waxbarashada.  Waxaan fahamsanahay in xaq u leeyahay koobi ka mid oggolaanshaha. Waxaan fahamsanahay in sharciyada ah in ay ilaaliyaan macluumaadka la shaaciin karta iney u oggolaadaan ama aad u baahan dib-u-bixinta macluumaadka, laakiin kaliya sida sharciga ogol yahay.

 

BAYAANKA HIPAA : Haddii foomka ogolaanshaha ogol yahay in la sii daayo "macluumaad kaaga caafimaadka ee badbaadsan" (PHI) sida lagu qeexay Caymiska Caafimaadka Qaadashada iyo sharciga (HIPAA), Waxaan fahamsanahay in siidaynta dib ee PHI adeeg helaha mar dambe la ilaaliyaa laga yaabaa HIPAA. Daaweynta, bixinta, diiwaan gelinta ama xaq u yeelashada ee manfacyada ka socda qorshe caafimaad ama bixiye daryeel caafimaad waxaa laga yaabaa in in aan lagu qaadanin xaaladdii helitaanka ogolaanshaha.

                                                                                                                                                                       

Saxiixa waalidka / mas'uulka / ardayga 18 jir ama ka weyn                                            Taariikhda

Koobi sax ah sida asalka ah.

 

Koobi:  __ Faylka Daraasadda Caruurta (haddii mid ka mid ah jiro) __ faylka Iskujirka     __ Kuwo kale