Desktop Schools Popup

Select a School

503.8P - Somali Report of Bullying Behavior

503.8P - Somali Report of Bullying Behavior

Adopted:  October 2012
Revised:  February 2015

 

Download 503.8P Somali - Report of Bullying Behavior

Degmada 196 waxay mamnuucday dhammaan noocyada cagajuglaynta waxayna qaadi doontaa tallaabo lagu joojinayo cagajuglaynta marka uu jiro xidhiidh ka dhexeeya cagajuglaynta iyo deegaanka dugsiga.

Cagajuglayntu waxa lagu qeexaa cabsi-gelin, hanjabaad, af-lagaado ama wax-yeelayn si ula-kac ah iyo (1) ay jirto isu-dheellitir la'aanta dhabta ah ama la dareemay ee u dhaxaysa ardayga ku hawlan anshaxa iyo bartilmaameedka anshaxa iyo dhaqanka soo noqnoqda ama sameeyo hannaanka ama (2) si maaddi ah iyo si weyn u farageliya ardayda fursadaha waxbarasho ama wax qabadkooda ama kartida uu uga qaybqaadan karo hawlaha dugsiga ama hawlaha dugsiga ama helitaanka faa'iidooyinka, adeegyada ama mudnaanta dugsiga.

Buuxi foomkan haddii aad aaminsantahay in aad tahay dhibane cagajugleyn ama aad rabto in aad qof kale magaciisa u soo sheegto cagajugleynta.

Dugsigaaga iyo darajadaada:                                                                                                                                                                                                                                             

Magacaaga (daabac):                                                                                                                                                                                                                                                         

Nambarka taleefankaaga:                      

Qiyaasta taariikhda (yaasha) iyo soo noqnoqoshada ee la sheegay in lagu eedeeyay:                                                                                                                                                           

Magaca qofka (yaasha) aad rumeysan tahay inaad u xoogsheegto adiga ama qof kale:                                                                                                                                                             

Magaca dhibbanaha cagajuglaynta lagu eedeeyay (haddii aan adiga ahayn):                                                                                                                                                                                   

Liis garee marqaatiyaal goob joog ahaa markii xoogsheegashadu dhacday:                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

Xagee ka dhacday Xoogsheegashada?                                                                                                                                                                                                                                          

U sharax cagajuglaynta sida ugu cad ee suurtogalka ah, oo ay ku jiraan faahfaahinta la xidhiidha haddii cagajuglaynta lagu eedeeyay ay ahayd mid jidheed ama hadal, iyo haddii waxyeello ama cabsida waxyeelladu ay ka dhalatay cagajuglaynta:

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

Warbixintan waxaa lagu xareyaa iyadoo lagu saleynayo aaminaadkeyga daacadnimo ee ah inaan ahay dhibbane ama marqaati xoog u xoogsheegashada. Waxaan halkan ku cadeynayaa in macluumaadka aan ku bixiyay warbixintan ay run tahay oo ay dhammaystirto sida ugu fiican ee aan ogahay.

Saxiixa wariyaha X                                                                         Taariikh

Saxeexa Rasmiga ah ee Dugsiga X                                                   Taariikhda La Helay                                                                     

Daabac magaca sarkaalka dugsiga_______________________________

Jawaabta Degmada Dugsiga ee Warbixinta Xoogsheegashada

(Adeegsiga xafiiska oo keliya)

Calaamadee hal sanduuq oo buuxi qaybaha u dhigma:

Eedeymaha ku jira warbixintan ayaa la baaray oo aan la gaarin ama aan la helin in aysan buuxin qeexitaanka "cagajuglaynta.”

Gunaanad kooban oo salka ku haysa gabagabada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           

Maamulaha X                                                                      Taariikh                                    

 

Eedeymaha ku jira warbixintan ayaa la baaray oo la caddeeyay.

Gunaanad kooban oo salka ku haysa gabagabada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tallaabooyinka sixitaanka/tallaabooyinka soo celinta ee la qaaday oo ay ku jiraan bixinta agabka bulshada ee la heli karo sida ku habboon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Maamulaha X                                                                     Taariikh                                    

Waalidka / mas'uulka dhibanaha iyo xoog u sheegashada ayaa lala xiriiray:

Maamulaha X                                                                      Taariikh                                    

Laba usbuuc oo dabagal ah oo lala yeeshay dhibbanaha:

Maamulaha X                                                                      Taariikh                                    

Xoogsheegashada waa la joojiyay: Haa □         Maya □  

Hadday maya tahay, waa in tallaabo dheeraad ah la qaadaa sida waafaqsan Xeerka Maamulka 503.8AR, qaybta 5.7.

Faallo iyo/ama tallaabo dheeraad ah oo la qaaday:

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Foomkani wuxuu ka kooban yahay xog sir ah iyo / ama xog sir ah oo waa in la ilaaliyaa si waafaqsan Xeerka Xuquuqda Waxbarshada Qoyska iyo Sharciga Xuquuqda Waxqabadka ee Qoyska (FERPA) iyo Sharciga Dhaqanka Xogta ee Dowladda ee Minnesota (MGDPA). Waxay ku xiran tahay jadwalka haynta diiwaannada dugsiga ee degmada dugsiga degmada.