Desktop Schools Popup

Select a School

503.3P - Hmong Pupil Fair Dismissal Act (Minnesota Statutes 121A.40 to 121A.56)

503.3P - Hmong Pupil Fair Dismissal Act (Minnesota Statutes 121A.40 to 121A.56)

Adopted: December 1994
Revised: October 2022

Include this procedure with any parent notice of suspension, exclusion, or expulsion.

Download 503.3P Hmong - Pupil Fair Dismissal Act (Minnesota Statutes 121A.40 to 121A.56)

TSAB CAI TSO TUB NTXHAIS TAWM NCAJ

Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cai kom tau txais kev kawm ntawv ntawm tsoom fwv. Thaum ib lub tsev kawm ntawv ntawm tsoom fwv tshem tawm ib tug menyuam hauv lub tsev kawm ntawv, lub tsev kawm ntawv yuav tsum tau muab qhov txheej txheem ncaj ncees rau tus menyuam ntawd. Cov txheej txheem ncaj ncees tiv thaiv tus menyuam yeej piav meej nyob hauv lub xeev Minnesota tsab cai lij choj hu ua Tsab Cai Tso Tub Ntxhais Tawm Ncaj (the Pupil Fair Dismissal Act), es yog tau muab luam tawm hauv qab. Cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau muab ib daim qauv ntawm tsab cai Tsab Cai Tso Tub Ntxhais Tawm Ncaj rau tus tub ntxhais kawm ntawv thiab niam thiab txiv/tus neeg saib xyuas thaum tus menyuam raug tshem tawm hauv lub tsev kawm ntawv.

121A.40 KEV TEEV.

Cov seem 121A.40 txog 121A.56 yuav teev tau ua "Tsab Cai Tso Tub Ntxhais Tawm Ncaj (Pupil Fair Dismissal Act)."

121A.41 COV NTSIAB LUS.

Seem me 1. Kev siv. Raws li siv hauv cov seem 121A.40 txog 121A.56, cov ntsiab lus txhais hauv seem no yuav muaj cov ntsiab txhais raws li muab rau lawv.

Seem me 2. Tso tawm. "Tso tawm" txhais tias yog qhov tsis pub ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg mus kawm ntawv, nrog rau kev muab cais tawm, muab ntiab tawm, thiab muab ncua ntawv. Qhov no tsis suav kev muab tshem tawm hauv chav kawm.

Seem me 3. Cheeb tsam. "Cheeb tsam" txhais tias yog ib cheeb tsam tsev kawm ntawv twg.

Seem me 4. Muab Cais Tawm. "Muab cais tawm" txhais tias yog ib qho kev raug cai uas cov tsav xwm kev kawm ntawv txwv tsis pub ib tug tub ntxhais kawm ntawv rau npe kawm los yog rov rau npe kawm ntawv mus ib ntus uas tsis pub dhau tshaj xyoo kawm ntawv ntawd.

Seem me 5. Muab Ntiab Tawm. "Muab ntiab tawm" txhais tias yog ib qho kev raug cai uas cov tsav xwm kev kawm ntawv txwv tsis pub ib tug tub ntxhais kawm ntawv rau hauv lub tsev kawm ntawv ntawd mus nto li kaum ob lub hlis txij hnub nws raug ntiab tawm.

Seem me 6. Niam Txiv. "Niam Txiv" txhais tias yog (a) ib leeg ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv leej niam los yog leej txiv, (b) yog tias sib nrauj los yog sib cais nyias nyob nyias raws cai lawm, leej niam los yog leej txiv uas muaj cai tau tus tub ntxhais kawm ntawv, nrog rau leej niam los yog leej txiv uas tsis muaj cai tau tus me nyuam uas muaj cai saib xyuas tus me nyuam uas tau muab qhov chaw nyob thiab tus xov tooj tam sim no rau cheeb tsam, los yog (c) ib tug neeg uas tau raug xaiv los saib xyuas raws li txoj cai. Yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev tsis taus uas muaj hnub nyoog 18 xyoo rov hauv, niam txiv yuav suav tau leej niam leej txiv mus ib nyuag ntu uas cheeb tsam xaiv.

Seem me 7. Tub ntxhais kawm ntawv. (a) "Tub ntxhais kawm ntawv" txhais tias yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas:

(1)  tsis muaj kev tsis taus uas muaj 21 yoos rov hauv; los yog

(2)  muaj kev tsis taus uas muaj 21 xyoos rov hauv uas tsis tau kawm tiav daim high school diploma li txhua tus los yog rau ib tug me nyuam uas muaj kev tsis taus uas muaj 21 xyoos hauv xyoo kawm ntawv tiam sis tsis tau kawm tiav daim high school diploma li txhua tus, kom txog thaum xyoo kawm ntawv ntawd xaus; thiab

(3)  tseem tsim nyog mus kawm ib lub tsev kawm ntawv qib elementary los yog secondary rau pej xeem sawv daws.

(b)  Ib "tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev tsis taus" los yog "tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev tsis taus" muaj tib lub ntsiab txhais tib yam nkaus li "tus me nyuam muaj kev tsis taus" hauv seem 125A.02.

Seem me 8. Tsev Kawm Ntawv. "Tsev kawm ntawv" txhais tias yog ib lub tsev kawm ntawv uas txhais nyob rau hauv seem 120A.05, cov seem me 9, 11, 13, thiab 17.

Seem me 9. Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv. "Tsav xwm kev kawm ntawv" txhais tias yog pawg neeg tswj xyuas ib cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Seem me 10. Ncua Ntawv. "Ncua ntawv" txhais tias yog ib qho raug cai uas cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv, nyob qab tswj hwm ntawm cov cai los ntawm tsav xwm kev kawm ntawv, uas txwv tsis pub ib tug tub ntxhais kawm ntawv mus kawm ntawv tsis pub tshaj kaum hnub kawm ntawv. Yog hais tias qhov ncua ntawv yuav ntev tshaj tsib hnub, tus thawj coj uas muab ncua ntawv ntawd yuav tsum tau muab laj thawj rau tus thawj coj hauv kev kawm ntawv seb vim li cas ho muab ncua ntawv ntev zog. Lub ntsiab txhais no tsis siv rau kev tso tawm hauv tsev kawm ntawv mus ib hnub kawm ntawv los yog luv dua ntawd, tshwj tsis yog tau muaj nyob hauv tsoom fwv teb chaws txoj cai rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev tsis taus. Txhua qhov kev ncua ntawv yuav tsum tau muaj ib lub hom phiaj rov txais mus kawm ntawv. Lub hom phiaj rov txais mus kawm ntawv yuav tsum tau muaj, thaum uas tsim nyog, ib nqe lus txog kev siv lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud los pab thaum uas rov txais mus kawm ntawv thiab yuav siv tsis tau los ua kom qhov kev ncua ntawv ntawd ntev zog. Xwm yeem nrog seem 125A.091, Seem me 5, lub hom phiaj rov txais kawm ntawv yuav tsum tau tsis txhob yuam leej niam leej txiv los muab cov tshuaj pab rau lub hlwb rau leej niam leej txiv tus me nyuam noj tam li yog ib qho uas yuav tsum tau ua thiaj li rov txais kawm ntawv. Cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav muab tib tug tub ntxhais kawm ntawv ncua ntawv mus ob peb zaug rau kev coj tib tug cwj pwm, los yog rau kev coj cwj pwm tsis zoo, tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv yuav yog ib qho phom sij tam sim ntawd thiab phom sij loj rau tus kheej los yog cov neeg los yog cov chaw ib ncig nws, los yog cheeb tsam sam sim pib txoj kev muab ntiab tawm, uas yog thaum zoo li no cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav muab qhov kev ncua ntawv rub lub sij hawm ncua ntawv mus kom muaj tag nrho yog 15 hnub kawm ntawv.

Seem me 11. Lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud. "Lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud" tej zaum yuav muaj xws li, tiam sis tsis yog tas rau, kev pab qhia ntawv tshwj xeeb, hloov tus txheej txheem qhia ntawv, hloov txoj kev qhia ntawv, lwm cov kev hloov los yog kev yoog raws, kev qhia ntawv hauv cov twj siv hluav taws xob, cov kev pab qhia ntawv tshwj xeeb raws li qhia hauv kev soj ntsuam uas tsim nyog, kev qhia ntawv hauv tsev, kev ua cov ntawv coj los ua tom tsev uas muaj neeg saib xyuas, los yog rau npe kawm hauv lwm cheeb tsam los yog lwm qhov chaw qhia ntawv sab nraud raws li hauv seem 123A.05 uas cia tus tub ntxhais kawm ntawv los kawm kom tau raws li cov qauv kawm tiav nyob rau hauv seem 120B.02, txawm tias yog kawm hauv lwm qhov chaw.

121A.42 TSAB CAI.

Tsis pub ib lub tsev kawm ntawv pub dawb txwv kev hais txoj kev tsis txaus siab los yog kev tiv thaiv sib luag los ntawm txoj cai rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas muaj feem hauv ib tug txheej txheem tso tawm uas tej zaum yuav raug muab ncua ntawv, muab cais tawm, los yog muab ntiab tawm.

KEV KOOM TES KOM PUV NPO THIAB SIB NPAUG ZOS RAU QIB KAWM PRESCHOOL THIAB PREKINDERGARTEN.

Seem me 1. Txwv kev rau txim es muab tshem tawm . Ib tug tub ntxhais kawm ntawv es tau cuv npe rau qib preschool los yog qib prekindergarten program, suav nrog tus menyuam kawm rau early childhood family, school readiness, school readiness plus, voluntary prekindergarten, Head Start, los yog lwm cov tsev kawm ntawv qib school-based preschool los yog prekindergarten program, kuj yuav yog cov menyuam es tsis pub tshem tawm raws li tsab cai nov. Txawm hais tias nyob rau hauv qab ntawm tsab cai me, kuv ntiab tawm (expulsion) kev cais tawm (exclusion) kuj yuav siv tau tsuas yog tom qab thaum cov kev pab tau teev nyob rau tsab cai me ntawm Seem me 2 tau siv tag lawm, thiab tsuas yog cov xwm txheej es yeej muaj kev phom sij tshwm sim ua ntu zus rau tus menyuam los yog rau lwm tus.

Seem me 2. Rau txim es tshem tus tub ntxhais kawm ntawv tawm (Nonexclusionary discipline). Yeeb vim yog lub hom phiaj ntawm ntu nov, Rau txim es tshem tus tub ntxhais kawm ntawv tawm (Nonexclusionary discipline) yuav tsum muaj ib qho hauv qab no.

(1)  Koom tes nrog rau tus tub ntxhais kawm ntawv tsev neeg los yog tus neeg muaj cai saib xyuas, tus neeg sab laj los yog tus neeg muab kev pab rau tus menyuam kev noj qab nyob zoo saum hlwb, tus kws qhia ntawv, los yog lwm cov koos hoom es pab txhawb;

(2)  Tsim ib daim ntawv tawm tswv yim, es niam thiab txiv los yog tus neeg muaj cai saib xyuas, muaj cov lus sau kom meej qhia txog yuav ua cas thiab muaj kev txhawb lis cas rau tus tub ntxhais kawm ntawv kom thiaj koom kev kawm nrog rau qib preschool los yog qib prekindergarten program; los yog

(3)  Muaj kev xa tawm mus koj muaj kev pab txhawb, suav nrog rau kev qhia ntawm rau cov niam ntxiv, mus saib hauv vaj hauv tsev, lwm yam kev pab txhawb rau kev kawm, los yog, thaum tsim nyog, soj ntsuam kuaj xyuas kom txiav txim seb tus tub ntxhais kawm ntawv puas tsim nyog tau txais kev pab rau kawm ntawv tshwj xeeb los yog pab rau section 504 services

121A.43 KEV MUAB COV TUB NTXHAIS KAWM NTAWV UAS MUAJ KEV TSIS TAUS CAIS TAWM THIAB NTIAB TAWM.

(a)  Xwm yeem raws li nom tswv teb chaws txoj cai hais txog cov hnub tshem tawm thiab seem 121A.46, tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav muab ib tug me nyuam uas muaj kev tsis taus ncua ntawv. Thaum uas ib tug me nyuam muaj kev tsis taus tau raug ncua ntawv mus ntev tshaj tsib hnub kawm ntawv sib law liag los yog kaum hnub kawm ntawv tag nrho hauv tib xyoos kawm ntawv ntawd, thiab qhov kev ncua ntawv tsis muaj qhov kom yuav tau muab ntiab tawm los yog muab cais tawm los yog hloov mus rau lwm qhov raws li nom tswv teb chaws txoj cai, cov tswv cuab uas muaj feem hauv tus me nyuam pawg neeg saib xyuas kev kawm ntawv rau tus kheej, nrog rau yam tsawg tus me nyuam ib tug kws qhia ntawv, yuav los sib tham thiab txiav txim seb tus me nyuam yuav tsum tau cov kev pab dab tsi thiaj li yuav kawm tau ntawv nrog txhua tus, txawm tias yuav yog kawm hauv lwm qhov chaw, thiab los ua kom tau raws li cov hom phiaj hauv tus me nyuam txoj kev kawm ntawv rau tus kheej. Lub rooj sib tham ntawd yuav tsum tau muaj kom sai li sai tau, tiam sis tsis pub ntev tshaj kaum hnub tom qab hnub uas raug muab ncua ntawv los yog hnub kaum ntawm hnub uas raug muab ncua ntawv tau dhau mus.

(b)  Kev tso tawm ib hnub kawm ntawv los yog luv dua ntawd yog kev ncua ntawv ib hnub los yog ib nrab hnub yog hais tias tus me nyuam uas muaj kev tsis taus tsis tau kev kawm ntawv li txhua tus los yog kev kawm ntawv tshwj xeeb thaum lub sij hawm tso tawm ntawd. Cov uas yuav tsum tau ua hais txog kev qhia rau nyob hauv seem 121A.46 mas tsis siv rau kev tso tawm ib hnub los yog luv dua ntawd.

(c)  Yuav tsum tau muab cov kev pab qhia ntawv sab nraud rau ib tug me nyuam uas muaj kev tsis taus kom txog rau qhov uas qhov kev ncua ntawv ntawd nws ntev tshaj tsib hnub kawm ntawv sib law liag.

(d)  Ua ntej pib kev muab ntiab tawm los yog kev muab cais tawm raws li hauv cov seem 121A.40 txog 121A.56, cheeb tsam, cov tswv cuab uas muaj feem hauv tus me nyuam pawg neeg saib xyuas kev kawm ntawv rau tus kheej, thiab tus me nyuam leej niam leej txiv yuav tsum, raws li nom tswv teb chaws txoj cai, los txiav txim seb tus me nyuam tus cwj pwm puas yog tim los yog muaj kev txheeb rau tus me nyuam qhov kev tsis taus thiab seb tus me nyuam tus xeeb ceem puas yog tim qhov uas tsis siv tus me nyuam qhov kev kawm ntawv rau tus kheej. Thaum uas ib tug me nyuam uas muaj kev tsis taus uas muaj kev kawm ntawv rau tus kheej raug muab cais tawm los yog muab ntiab tawm raws li hauv cov seem 121A.40 txog 121A.56 rau kev coj xeeb ceem tsis zoo uas tsis yog tim tus me nyuam qhov kev tsis taus, cheeb tsam yuav tsum tau muab kev qhia ntawv tshwj xeeb thiab cov kev pab uas muaj feem ntawd mus txuas ntxiv thaum lub sij hawm muab cais tawm los yog muab ntiab tawm.

121A.44 KEV MUAB NTIAB TAWM VIM MUAJ PHOM.

(a)  Txawm tias muaj kev txwv hais txog lub sij hawm hauv seem 121A.41, Seem me 5 los, tsav xwm tsev kawm ntawv yuav tsum tau muab ntiab tawm mus ntev yam tsawg ib xyoos rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas pom tias tau nqa phom tuaj rau hauv tsev kawm ntawv tshwj tsav xwm tsev kawm ntawv yuav hloov tau qhov yuav tsum tau ntiab tawm no rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas saib ib tug zuj zus (case-by-case basis). Rau kev siv hauv seem no, phom yog txhais raws li hauv Teb Chaw Mis Kas Tsab Cai, title 18, seem 921.

(b)  Txawm tias muaj tshooj 13 los, tus tub ntxhais kawm ntawv uas raug ntiab tawm los yog rho tawm los yog hloov tawm hauv ib lub tsev kawm ntawv tom qab tau muab ntiab tawm mas yuav pib qhov kev foob tus tub ntxhais kawm ntawv rau kev ua txhaum hauv txoj cai hais txog kev nqa phom nyob rau hauv nqe (a) mas yuav muab qhia tawm los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv uas pib txoj kev ntiab tawm. Tshwj tsis yog tias cov lus qhia nws yog ib qho uas pej xeem saib los tau, qhov kev qhia tawm mas tsuas pub qhia tawm mus rau cheeb tsam tsev kawm ntawv uas tej zaum yuav txais tus tub ntxhais kawm ntawv hauv cheeb tsam ntawd.

121A.45 COV HAUV PAUS RAU KEV TSO TAWM.

Seem me 1. Nqe lus hauv lwm cov kev pab sab nraud. Tsis pub ib lub tsev kawm ntawv twg tso tawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv yam uas tsis sim muab lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud ua ntej qhov yuav muab tso tawm, tshwj tsis yog pom tias tus tub ntxhais kawm ntawv yuav yog ib qho kev phom sij tam sim ntawd thiab phom sij loj rau tus kheej los yog rau cov neeg los yog cov chaw nyob ib ncig.

Seem me 2. Cov hauv paus rau kev tso tawm. Yuav tso tawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv rau cov hauv paus ua nram qab no:

(a)  npaj siab ua txhaum tsav xwm kev kawm ntawv cov cai. Cov cai ntawd mas yuav tsum tau hais meej thiab ruaj kom qhia tau rau cov tub ntxhais kawm ntawv tias lawv yuav tsum tau coj xeeb ceem yoog raws li qhov yuav tsum tau ua;
 

(b)  npaj siab coj tus cwj pwm uas cuam tshuam lwm cov neeg txoj cai kawm ntawv, los yog ua rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv ua tsis tau lawv txoj dej num, los yog cov kev ua si uas lub tsev kawm ntawv ua tus txhawb nqa; los yog

(c)  npaj siab coj tus cwj pwm uas tsim teeb meem rau tus tub ntxhais kawm ntawv los yog cov tub ntxhais kawm ntawv, los yog cov neeg nyob ib ncig, nrog rau cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv, los yog cov khoom hauv lub tsev kawm ntawv.

Seem me 3. Qhia rau niam txiv thiab nrog niam txiv sib tham. Yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv cov hnub tso tawm hauv tsev kawm ntawv tag nrho nws tshaj kaum hnub hauv xyoo kawm ntawv, cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav sim los nrog tus tub ntxhais thiab tus tub ntxhais leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas tham uas ntej yuav rho tus tub ntxhais kawm ntawv ntawd tawm hauv tsev kawm ntawv tom ntawd thiab, nrog kev tso cai los ntawm leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas, npaj soj ntsuam tus tub ntxhais kawm ntawv txog kev puas siab puas ntsws. Cheeb tsam tsis tas yuav tsum tau them rau qhov kev soj ntsuam txog kev puas siab puas ntsws. Lub hom phiaj ntawm lub rooj sib tham no yog sim los txiav txim txog qhov soj ntsuam tus tub ntxhais kawm ntawv los yog seb nws puas yuav tsum tau lwm cov kev pab los yog seb leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas yuav tsum tau soj ntsuam tus tub ntxhais kawm ntawv los yog coj mus tshuaj ntsuam seb yog mob dab tsi kom txiav txim tau seb tus tub ntxhais kawm ntawv puas yuav tsum tau mus kho mob rau ib tug mob puas siab puas ntsws.

121A.46 COV TXHEEJ TXHEEM RAU KEV NCUA NTAWV.

Seem me 1. Lub rooj sib tham nrog cov thawj coj ua ntej muab ncua ntawv. Cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav muab ib tug tub ntxhais kawm ntawv ncua ntawv tsis tau yam uas tsis muaj ib lub rooj sib tham ntawm cov thawj coj nrog tus tub ntxhais kawm ntawv. Yuav tsum tau muaj lub rooj sib tham nrog cov thawj coj ua ntej yuav muab ncua ntawv, tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv yuav yog ib qho phom sij tam sim ntawd thiab phom sij loj rau tus kheej los yog cov neeg los yog cov chaw ib ncig nws, uas yog thaum zoo li no yuav tsum tau muaj lub rooj sib tham kom sai li qhov yuav ua tau tom qab muab ncua ntawv.

Seem me 2. Thawj coj qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv txog qhov uas ua rau ncua ntawv. Hauv lub rooj sib tham nrog cov thawj coj, ib tug thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv txog qhov uas ua rau ncua ntawv, tshab txhais txog qhov pov thawj uas cov thawj coj tau, thiab tus tub ntxhais kawm ntawv yuav qhia tau txog tus tub ntxhais kawm ntawv sab hais txog cov lus muaj tseeb.

Seem me 3. Sau ntawv qhia txog qhov uas ua rau ncua ntawv. Ib tsab ntawv sau uas muaj qhov qhia tias ua cas ua rau ncua ntawv, ib nqe lus hais luv luv txog cov lus qhia tseeb, ib qho kev piav txog cov lus teev ua pov thawj, lub hom phiaj yuav rov txais kawm ntawv dua, thiab ib daim qauv ntawm cov seem 121A.40 txog 121A.56, yuav tsum tau muab cob rau tus tub ntxhais kawm ntawv thaum lub sij hawm los yog ua ntej lub sij hawm ncua ntawv, thiab rau tus tub ntxhais kawm ntawv leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas uas xa hauv kev xa ntawv mus li ntawm 48 teev tom qab lub rooj sib tham. Cheeb tsam yuav tsum tau siv zog li qhov tsim nyog los hu qhia rau leej niam leej txiv txog qhov kev ncua ntawv kom sai li sai tau tom qab ncua ntawv. Yog tias muab tus tub ntxhais kawm ntawv ncua ntawv yam uas tsis muaj ib lub rooj sib tham nrog cov thawj coj vim tias tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv yuav yog ib qho phom sij tam sim ntawd thiab phom sij loj rau tus kheej los yog cov neeg los yog cov chaw ib ncig nws, yuav tsum tau sau ib tsab ntawv mus rau tus tub ntxhais kawm ntawv thiab tus tub ntxhais kawm ntawv leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas li ntawm 48 teev tom qab ncua ntawv. Kev xa hauv kev xa ntawv mas ua tiav hlo thaum muab xa tawm lawm.

Seem me 4. Kev ncua ntawv mas tseem tos kev txiav txim los ntawm rooj plaub hais txog kev muab ntiab tawm los yog muab cais tawm. Txawm tias muaj cov Seem me 1 thiab 3 los, yuav muab tus tub ntxhais kawm ntawv ncua ntawv tau thaum lub sij hawm tsav xwm tsev kawm ntawv tseem txiav txim rau lub rooj plaub hais txog kev muab ntiab tawm los yog muab cais tawm; tsuav yog hais tias muaj kev qhia ntawv sab nraud los pab kom txog thaum uas qhov kev ncua ntawv ntawd nws ntev tshaj tsib hnub.

121A.47 COV TXHEEJ TXHEEM RAU KEV MUAB CAIS TAWM THIAB MUAB NTIAB TAWM.

Seem me 1. Yuav tsum tau muaj lub rooj hais plaub; tus tub ntxhais kawm ntawv yuav zam qhov kom muaj lub rooj hais plaub. Yuav tsis muab cais tawm los yog muab ntiab tawm yam uas tsis muaj ib lub rooj hais plaub, tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv thiab leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas sau ntawv tuaj zam txoj cai kom muaj lub rooj hais plaub. Qhov kev ua no yuav tsum tau yog pib los ntawm tsav xwm kev kawm ntawv los yog cov neeg sawv cev nws.

Seem me 2. Sau ntawv qhia. Tsab ntawv sau qhia yuav tsum tau:

(a)  muab rau tus tub ntxhais kawm ntawv thiab tus tub ntxhais kawm ntawv leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas tim ntsej tim muag los yog hauv kev xa ntawv;

(b)  muaj ib nqe lus hais txog cov lus qhia tseeb, teev cov neeg ua pov thawj cov npe thiab lawv cov lus teev ua pov thawj;

(c)  qhia txog hnub tim, lub sij hawm, thiab qhov chaw yuav muaj lub rooj sib tham;

(d)  muab ib daim qauv ntawm cov seem 121A.40 txog 121A.56 nrog;

(e)  piav qhia txog lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud uas muaj rau tus tub ntxhais kawm ntawv kom seb zam puas dhau lub rooj hais plaub txog qhov yuav muab ntiab tawm; thiab

(f)  qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv thiab niam txiv los yog tus neeg saib xyuas txog txoj cai:

(1)  muaj ib tug neeg sawv cev uas yog tus tub ntxhais kawm ntawv xaiv, nrog rau kev muaj ib tug kws lij choj, hauv lub rooj hais plaub. Cheeb tsam yuav tsum tau qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv niam thiab txiv los yog tus neeg saib xyuas tias tej zaum muaj kev pab hais teeb meem pub dawb los yog them nqi tsawg thiab muaj ib daim ntawv teev cov chaw muab kev pab hais teeb meem los ntawm Tuam Tsev Xyuas Txog Kev Kawm Ntawv (Department of Education);

(2)  soj ntsuam tus tub ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv ua ntej lub rooj hais plaub;

(3)  muab pov thawj; thiab

(4)  cav thiab nug cov lus thim khawv ntawm cov neeg ua pov thawj.

Seem me 3. Teem lub rooj hais plaub. Yuav tsum tau teem lub rooj hais plaub li ntawm kaum hnub thaum muab daim ntawv sau qhia ntawd xa tawm tshwj tsis yog tias tau thov kom muaj ib qho kev tauj ntxiv, tsis pub tshaj tsib hnub, vim muaj ib qho laj thawj zoo (good cause) los ntawm tsav xwm kev kawm ntawv, tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas.

Seem me 4. Lub sij hawm thiab qhov chaw zoo rau lub rooj hais plaub. Lub rooj hais plaub yuav tsum tau yog nyob rau ib lub sij hawm thiab ib qho chaw uas tsim nyog rau tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas.

Seem me 5. Lub rooj hais plaub uas kaw tsis pub neeg tuaj mloog los yog qhib rau neeg tuaj mloog. Lub rooj hais plaub yuav tsum yog kaw tsis pub neeg tuaj mloog tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas thov kom qhib lub rooj hais plaub rau neeg tuaj mloog.

Seem me 6. Tus neeg txiav txim uas nyob nruab nrab ntug. Lub rooj hais plaub yuav hais tim ntsej tim muag ua ntej ntawm:

(1)  ib tus neeg mloog plaub ntug uas nyob nruab nrab;

(2)  ib tug tswv cuab hauv tsav xwm kev kawm ntawv;

(3)  ib tug neeg nyob hauv tsawv xwm kev kawm ntawv; los yog

(4)  tag nrho pawg tsav xwm kev kawm ntawv;

raws li txiav txim los ntawm pawg tsav xwm kev kawm ntawv. Lub rooj hais plaub yuav tsum tau ua yam ncaj ncees thiab ncaj nruab nrab.

Seem me 7. Tsim kev kaw cov lus hais hauv lub rooj hais plaub. Pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav kaw cov lus hais hauv lub rooj hais plaub uas cheeb tsam ua tus them, thiab ib tog twg yuav thov tau daim ntawv teev cov lus hais uas nws yuav tau them rau tus nqi ntawd. Cov lus teev ua pov thawj yuav muaj kev cog lus. Tus neeg txiav txim rau lub rooj hais plaub los yog ib tug tswv cuab hauv pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav muaj cai los muab cov ntawv yuam kom tuaj hais plaub thiab ua cov kev cog lus.

Seem me 8. Kev xyuas tus tub ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv. Thaum ib lub sij hawm tsim nyog ua ntej lub rooj hais plaub, tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas, los yog tus neeg sawv cev, yuav xyuas tau tag nrho cov ntaub ntawv hauv lub tsev kawm ntawv rau pej xeem uas muaj feem rau tus tub ntxhais kawm ntawv, nrog rau cov kev soj ntsuam los yog cov ntawv qhia uas siv rau hauv qhov kev npaj yuav ua ntawd.

Seem me 9. Tus tub ntxhais kawm ntawv txoj cai los quab yuam kom los muab lus pov thawj. Tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas, los yog tus neeg sawv cev, muaj cai quab yuam kom tus neeg ua hauj lwm los yog tus neeg sawv cev hauv lub tsev kawm ntawv los yog ib tug neeg ua hauj lwm rau pej xeem los yog lwm tus neeg uas tej zaum muaj pov thawj txog qhov uas yuav npaj ua kom tuaj rau hauv lub rooj hais plaub, thiab tuaj cav thiab nug cov lus tim khawv ntawm cov neeg ua pov thawj los ua pov thawj rau lub tsev kawm ntawv.

Seem me 10. Tus tub ntxhais kawm ntawv muaj cai los muab pov thawj thiab hais cov lus tim khawv. Tus tub ntxhais kawm ntawv, leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas, los yog tus neeg sawv cev, muaj cai los muab pov thawj thiab hais cov lus tim khawv, nrog rau lus tim khawv los ntawm tus kws npliag neeg lub siab (psychological) los yog lus tim khawv txog kev kawm ntawv.

Seem me 11. Yuam tsis tau tus tub ntxhais kawm ntawv los muab lus tim khawv. Yuav yuam tsis tau tus tub ntxhais kawm ntawv los muab lus tim khawv hauv lub rooj hais txog kev tso tawm.

Seem me 12. Tus neeg txiav txim plaub cov kev taw qhia yuav pub txij cov pov thawj hauv lub rooj hais plaub; yuav tau muab tuaj li ntawm ob hnub. Cov kev taw qhia los ntawm tus neeg txiav txim los yog tus tswv cuab hauv tsav xwm kev kawm ntawv los yog ib tug neeg hauv pawg neeg yuav tsum tau yog raws cov pov thawj uas tau muab qhia hauv lub rooj hais plaub thiab yuav tsum tau muab rau pawg tsav xwm kev kawm ntawv thiab muab rau cov neeg hais plaub li ntawm ob hnub tom qab lub rooj hais plaub xaus.

Seem me 13. Kev txiav txim los ntawm pawg tsav xwm kev kawm ntawv; muab sij hawm los tawm suab. Pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav txiav txim raws cov lus taw qhia los ntawm tus neeg txiav txim los yog tus tswv cuab hauv pawg tsav xwm los yog ib pawg neeg thiab yuav cob nws qhov kev txiav txim hauv lub rooj sib tham li ntawm tsib hnub tom qab tau txais cov lus taw qhia. Pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav muab tau sij hawm rau ob tog los hais txog cov uas tsuas tseg (exceptions) thiab cov lus tawm suab txog tus neeg txiav txim cov lus taw qhia tsuav yog tias ob tog muab cov pov thawj uas tsis tau kam siv hauv lub rooj hais plaub. Qhov kev txiav txim los ntawm pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav tsum tau muab rau cov ntaub ntawv, sau rau hauv ntawv, thiab qhia txog cov lus qhia yam muaj tseeb uas siv los rau hauv qhov kev txiav txim kom ntxaws kom ob tog txaus siab hlo rau thiab tus thawj coj hauv kev kawm ntawv txoj kev txiav txim thiab vim li cas ho txiav txim li ntawd.

Seem me 14. Lub hom phiaj txais los yog rov txais kawm ntawv. (a) Ib tug coj hauv tsev kawm ntawv yuav npaj thiab tswj xyuas lub hom phiaj txais kawm ntawv los yog rov txais kawm ntawv rau tus tub ntxhais kawm ntawv uas raug muab cai tawm los yog muab ntiab tawm hauv tsev kawm ntawv. Lub hom phiaj tej zaum yuav muaj cov kev siv los ntsuas tus tub ntxhais kawm ntawv tus cwj pwm, nrog rau kev kawm kom tiav ib qho kev pab kawm txog cwj pwm, uas muaj raws li hauv seem 120B.232, Seem me 1, thiab yuav tsum tau rub leej niam leej txiv los koom tes rau hauv txoj kev txais kawm ntawv los yog rov txais kawm ntawv, thiab tej zaum yuav qhia txog qhov uas yuav tshwm sim rau tus tub ntxhais kawm ntawv yog hais tias tsis kho tus tub ntxhais kawm ntawv tus cwj pwm.

(b) Lub ntsiab txhais txog kev ncua ntawv hauv seem 121A.41, Seem me 10, mas tsis siv rau qhov tso tus tub ntxhais kawm ntawv tawm mus ib hnub kawm ntawv los yog luv dua ntawd, tshwj tsis yog tias muaj nyob rau hauv tsoom fwv teb chaws txoj cai rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev tsis taus ntawm cev. Txhua qhov kev ncua ntawv tej zaum yuav muaj ib lub hom phiaj txog kev rov txais kawm ntawv. Ib lub hom phiaj rov txais kawm ntawv yuav tsum tau muaj, thaum uas tsim nyog, lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud, uas yuav tsum tau tsis txhob siv dhau lub sij hawm muab tus tub ntxhais kawm ntawv ntawd ncua ntawv. Ua raws li seem 125A.091, Seem me 5, ib lub hom phiaj rov txais kawm ntawv yuav tsum tau tsis txhob yuam leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas kom muab cov tshuaj pab rau lub hlwb (psychotropic drugs) rau lawv tus tub ntxhais kawm ntawv tam li yog ib qho uas yuav tsum ua es thiaj li rov txais kawm ntawv. Cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau tsis txhob siv qhov tsis kam ntawm leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas los tso cai rau kev siv cov tshuaj pab rau lub hlwb rau lawv tus tub ntxhais kawm ntawv los yog tso cai rau ib qho kev soj ntsuam txog lub hlwb, kev ntsuam xyuas los yog kev soj ntsuam tus tub ntxhais kawm ntawv, rau nws tus kheej, los txwv tsis pub tus tub ntxhais kawm ntawv mus kawm ntawv los yog koom hauv cov dej num uas muaj feem rau hauv tsev kawm ntawv, los yog ua ib qho hauv paus ntawm kev tsim txom me nyuam, kev tsis saib xyuas me nyuam los yog kev tsis saib xyuas txog kev kho mob los yog kev kawm ntawv.

121A.48 TSIS SUAV QHOV UA RAWS KEV NCAJ NCEES (GOOD FAITH).

Ib qho kev ua txhaum hauv cov nqe lus hauv Tsab Cai Tso Tub Ntxhais Tawm Ncaj, uas ua los ntawm kev ncaj ncees, mas tsis yog ib qho kev tiv thaiv tus txheej txheem rau txim raws li hauv tsab cai tshwj tsis yog tias tus tub ntxhais kawm ntawv ua qhia tau tias muaj kev ua saib tsis taus los ntawm qhov kev ua txhaum no.

121A.49 KEV THOV KOM ROV XYUAS DUA.

Ib tog hauv qhov kev txiav txim muab cais tawm los yog muab ntiab tawm nyob rau hauv Cov seem 121A.40 txog 121A.56 yuav thov tau tus thawj coj hauv kev kawm ntawv kom rov xyuas qhov kev txiav txim dua li ntawm 21 hnub ntawm qhov kev txiav txim los ntawm pawg tsav xwm kev kawm ntawv. Thaum uas tau muab tsab ntawv thov kom rov xyuas dua, cheeb tsam yuav tsum tau muab rau tus thawj coj thiab leej niam leej txiv los yog tus neeg saib xyuas ib daim ntawv teev cov lus hais hauv lub rooj hais plaub li ntawm tsib hnub tom qab txais tau daim ntawv thov kom rov xyuas dua. Tag nrho cov ntawv sau los ntawm tus neeg foob yuav tsum tau muab xa thiab muab mus rau tus neeg raug foob li ntawm kaum hnub thaum tau txais daim ntawv teev cov lus hais. Tag nrho cov ntawv sau los ntawm tus neeg raug foob yuav tsum tau muab xa thiab muab mus rau tus neeg foob lintawm kaum hnub thaum tau txais daim ntawv thov los ntawm tus neeg foob. Yuav tsum tau siv qhov kev txiav txim los ntawm pawg tsav xwm kev kawm ntawv thaum lub sij hawm uas thov kom tus thawj coj rov xyuas dua. Hauv ib qho kev thov kom rov xyuas no, tus thawj coj yuav pom zoo rau qhov kev txiav txim los ntawm lub koom haum, yuav xa tau qhov kev txiav txim rov qab kom tshawb xyuas ntxiv dua, los yog thim los yog hloov qhov kev txiav txim yog hais tias tau ua saib tsis taus cov cai feem ntau ntawm cov neeg tawm tsam qhov teeb meem vim cov kev tshawb nrhiav tau los ntawm cov thawj coj, cov laj thawj, cov kev xaus, los yog cov kev txiav txim nws:

(1)  ua txhaum cov nqe lus hauv txhooj cai lij choj;

(2)  dhau txoj cai hauv txhooj cai lij choj los yog ciaj ciam ntawm lub luag hauj lwm hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv;

(3)  ua raws tus txheej txheem tsis raug cai, tshwj tsis yog raws li hauv seem 121A.48;

(4)  cuam tshuam los ntawm tej qho yuam kev hauv txoj cai;

(5)  tsis muaj kev txhawb nqa los ntawm cov pov thawj thaum saib tag nrho cov ntaub ntawv uas tau xa tuaj; los yog

(6)  xaiv yam tsis saib ntsej saib muag los yog cia li hloov yam tsis muaj laj thawj dab tsi.

Tus thawj coj los yog tus neeg sawv cev tus thawj coj yuav ua tus txiav txim kawg nkaus raws li cov ntaub ntawv. Tus thawj coj yuav qhia txog qhov kev txiav txim li ntawm 30 hnub no thaum tau txais tag nrho cov ntaub ntawv thiab ob tog cov ntawv sau hais txog qhov kev thov kom rov xyuas dua. Tus thawj coj qhov kev txiav txim yuav yog qhov kawg thiab yuav khi rau ob tog tag nrho tom qab lub sij hawm thov kom rov xyuas dua ntawd tas sij hawm raws li hauv seem 121A.50.

121A.50 KEV XYUAS DEJ NUM NTAWM LWM QHOV CHAW (JUDICIAL REVIEW).

Qhov kev txiav txim ntawm tus thawj coj hauv kev kawm ntawv uas tau ua raws li hauv Cov seem 121A.40 txog 121A.56 mas yuav raug xyuas dej num ntawm lwm qhov chaw raws li hauv Cov seem 14.63 txog 14.69. Qhov kev txiav txim los ntawm tus thawj coj yuav ncua tos thaum lub sij hawm rov soj ntsuam hauv seem no.

121A.51 KEV QHIA RAU LUB KOOM HAUM MUAB KEV PAB.

Pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav qhia txog cov kev nqis tes ua raws li hauv Cov seem 121A.40 txog 121A.56 rau lub koom haum muab kev pab pej xeem, thaum uas tus tub ntxhais kawm ntawv raug saib xyuas los ntawm lub koom haum zoo li no.

121A.52 TSIS SIV TXOJ CAI HAIS TXOG KEV YUAV TSUM TAU TUAJ MUS KAWM NTAWV.

Yuav tsis siv cov nqe lus hauv seem 120A.22, Seem me 5, rau tus tub ntxhais kawm ntawv thaum lub sij hawm uas muab tso tawm raws li cov 121A.40 txog 121A.56.

121A.53 QHIA TAWM MUS RAU TUS THAWJ TSWJ SAIB KEV KAWM NTAWV

Seem me 1. Cais tawm thiab ntiab tawm; sib ntaus. Pawg neeg tswj tsev kawm ntawv school board yuav tsum tau qhia tawm es yog siv lub chav qhov kev qhia tawm hauv computer mus hu ua department electronic reporting system rau ib qho kev cais tawm los yog ntiab tawm thiab ib qho tau ntaus lub tsev kawm ntawv hauv paus loj cov neeg ua hauj lwm los ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv tsis pub dhau 30 hnub ntawm hnub es pib muab tshem tawm los yog raug ntaus es qhia mus rau tus thawj tswj saib tsev kawm ntawv hu ua commissioner of education. Daim ntawv qhia nov yuav tsum muaj cov lus sau qhia txog lwm txoj hauv kev pab rau kev kawm, los yog lwm yam es tsis pub rau kawm, kev cuam tshuam yam li muaj kev pab rau, los yog rau txim li cas rau tus tub ntxhais vim yog tau ntaus lwm tus thiab vim li cas thiaj rau txim li ntawd, pib kiag hnub twg, thiab sij hawm ntev npaum cas qhov es raug cais tawm los yog ntiab tawm los yog lwm yam es tsis pub rau kawm, kev cuam tshuam yam li muaj kev pab rau, los yog qhov daws tau teeb meem. Daim ntawv qhia nov yuav tsum muaj tus menyuam lub hnub nyoog, qib kawm, tub los ntxhais, haiv neeg twg, thiab puas kawm ntawv tshwj xeeb los tsis xeeb (special education status).

Seem me 2. Qhia tawm. (a) Pawg neeg tswj tsev kawm ntawv school board yuav tsum tau qhia txog tus tub ntxhais tus lej cim rau kawm ntawv rau tag nrho cov kev ua raug rho tawm hauv tsev kawm ntawv thiab lwm yam qhia txog kev rau txim es yuav tsum tau muaj los ntawm chav department. Chav department yuav tsum tau qhia txhua txhua xyoo mus rau tus thawj tswj saib xyuas kev kawm ntawv (commissioner) txog tag nrho cov ntaub ntawv data tias pes tsawg leej raug tshem tawm thiab tau ntaus lub tsev kawm ntawv hauv paus loj cov neeg ua hauj lwm los ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv raws li lawv lub hnub nyoog, qib kawm, tub los ntxhais, haiv neeg twg, thiab puas kawm ntawv tshwj xeeb los tsis xeeb (special education status) ntawm cov tub ntxhais kawm es raug teeb meem.

(b) Tus thawj tswj saib xyuas kev kawm ntawv (commissioner) yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv data ntawm lub tsev kawm ntawv hauv paus loj es tau qhia tuaj nyob rau ntu nov thiab suav nrog cov ntaub ntawv data es tau kev los tso ua ke, suav nrog cov ntaub ntawv data es tau kev los tso ua ke txog ntaus lub tsev kawm ntawv hauv paus loj cov neeg ua hauj lwm los ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv, nyob rau hauv daim ntawv es ib xyoos qhia ib zaug seb cov tsev kawm ntawv qhia tau ntawv zoo li cas nyob rau ntu 120B.36.

121A.54 QHIA TXOG TXOJ CAI ROV ZOO LI QUB.

Thaum twg tus tub ntxhais kawm ntawv tsis rov qab tuaj rau hauv lub tsev kawm ntawv li ntawm kaum hnub tom qab lub sij hawm tso tawm ntawd xaus, tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau xa ib tsab ntawv mus qhia rau tus tub ntxhais kawm ntawv thiab tus tub ntxhais kawm ntawv leej niam leej txiv txog tus tub ntxhais kawm ntawv txoj cai tuaj kawm ntawv zoo li qub hauv lub tsev kawm ntawv rau pej xeem.

121A.55 COV CAI UAS YUAV TSIM TAWM.

(a)  Tus thawj coj hauv kev kawm ntawv yuav tshaj tawm cov txheej txheem los pab pawg tsav xwm kev kawm ntawv. Txhua pawg tsav xwm kev kawm ntawv yuav tsim ib tug qauv rau kev tso tawm thiab sau cov txhooj cai thiab cov cai los siv raws li hauv Cov seem 121A.40 txog 121A.56. Cov txhooj cai no yuav hais txog kev tiv thaiv cov kev tso tawm los ntawm qhov txhom cov teeb meem thaum ntxov thiab yuav tsim los hais txog tus tub ntxhais kawm ntawv tus cwj pwm uas

(b) tsis zoo ntawd kom tsis txhob rov tshwm sim dua ntxiv lawm. Cov txhooj

cai yuav lees paub txog lub tsev kawm ntawv txoj dej num mus txuas ntxiv uas yuav tau qhia ntawv rau tus tub ntxhais kawm ntawv thaum lub sij hawm uas tso tawm no. Lwm cov kev pab qhia ntawv sab nraud, yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv xav siv, yuav tsum tau tsim nyog kom tus tub ntxhais kawm ntawv thiaj li kawm tau mus rau cov qauv tsim tseg txog kev kawm tiav raws li tau tsim muaj nyob hauv seem 120B.02 thiab los pab npaj tus tub ntxhais kawm ntawv rau kev rov txais mus kawm.

(c)  Ib qho chaw muab kev qhia ntawv hauv cheeb tsam raws li hauv seem 123A.05 yuav txwv tsis tau ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas raug muab ntiab tawm los yog muab cais tawm los ntawm kev tsuas rau npe kawm nkaus xwb vim cheeb tsam tau muab tus tub ntxhais kawm ntawv ntawd ntiab tawm los yog cais tawm. Pawg tsav xwm hauv qhov chaw muab kev qhia ntawv hauv cheeb tsam yuav siv tau cov nqe lus hauv Tsab Cai Tso Tub Ntxhais Tawm Ncaj los cais tawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv los yog kom yuav tsum tau muaj ib lub hom phiaj txais kawm ntawv.

(d) Txhua cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau tsim ib txhooj cai thiab qhia rau tus thawj coj thaum siv cov tub ceev xwm saib kev thaj yeeb nyab xeeb thiab pawg neeg pab thaum muaj kev kub ceev (crisis teams) los tshem tawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev kawm ntawv ntawm ntiag tug tawm hauv lub tsev kawm ntawv mus.

121A.56 KEV SIV.

Seem me 1. Tseem siv kev txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug. Yuav tsum tau tsis txhob pom zoo rau Cov seem 121A.40 txog 121A.56 los kho hloov los yog tsis li cuam tshuam los yog hloov seem 363A.13, Seem me 2.

Seem me 2. Qee yam hauv qhov kev kawm los yuav credit. Cov seem 121A.40 txog 121A.56 tsuas yuav siv rau qee yam hauv qhov kev kawm ntawv uas pub muab credit rau.