Desktop Schools Popup

Select a School

503.1AR - Somali Searches and Interviews

503.1AR - Somali Searches and Interviews

Adopted: December 1977
Revised: September 2023

Download 503.1AR - Somali Searches and Interviews

 

1.     Goobidda iyo Qallalka

1.1     Haddii maamulka dugsigu haysto sabab ay ku aaminaan in fal sharci darro ah ama ku xadgudub sharciga dugsiga ah in la galay ama ay ku dhowdahay in lagu kaco, waxay awood u leeyihiin inay baaraan ardayga iyo iyada ama hantidiisa gaarka ah, oo ay ku jiraan taleefannada gacanta iyo gaadiidka, ama iskuul kasta hantida degmada ee uu isticmaalay ardaygu, ayna la wareegaan shay kasta oo lahaanshihiisa kaas oo si gaar ah looga mamnuucayo sharciga, xeerarka degmada ama xeerarka dugsiga ama ay ku jiraan caddaynta ku tumashada sharciga, xeerarka degmada ama xeerarka dugsiga. Raadinta waxay ku koobnaan doontaa duruufaha ay jiraan shaki macquul ah oo ku saabsan in baaritaanka uu soo saari doono caddeyn ku saabsan dhaqan xumo looga shakisan yahay. Baaxadda iyo / ama dhexgalka baaritaanka waa inay si macquul ah ula xiriiraan ujeedooyinka baaritaanka.

1.2     Markasta oo ay suurta gal tahay, ardaygu wuu joogi doonaa marka iyada ama isaga hantidiisa ama hantida iskuul ay isaga ama iyadu isticmaasho la baarayo.

1.3     Baadhitaan guud oo ku saabsan guryaha, aaladaha iyo teknoolojiyada dugsiga oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn sanduuqyada, Ipads-yada, kombiyuutarada, shabakadaha kombiyuutarka, aaladaha dijitaalka ah ee dugsiga ama miisaska, ayaa dhici kara wakhti kasta, walxaha dugsigana waa la qabsan karaa. (Fiiri Qeybta 2, hoosta, si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sanduuqyada dugsiga.)

1.4     Dugsiyadu waxay isticmaali karaa ey si gaara loo tabobaray si ay u dareemaan uguna wargaliyaan masuuliyiinta jiritaanka waxyaabaha la mabnuucay iyo walxaha sharci-darrada ah ee ku jira sanduuqyada, goobaha guud iyo/ama meelaha baarkinka dugsiga. Haddii eey u digto shay ku jira sanduuqa ama gaari waxaa laga yaabaa inay baaraan saraakiisha iskuulka.

1.5     Dhammaan waxyaabaha la soo qabtay waxaa la siin doonaa hay'adaha ku habboon ama dib ayaa loogu celin doonaa milkiilaha dhabta ah.

1.6     Maamulka dugsigu qaab elektaroonig ah ulama socon doono ama uma adeegsan doono aalada dugsigu siiyey ardeyga marka laga reebo inta uu ogol yahay Qaanuunka Minnesota ee 13.32 faqrada. 14.

2.     Sandquuyada Dugsiga

2.1     Sanduuqyada dugsigu waa hantida degmada. Marna degmadu kama tanaasusho kantaroolkeeda khaaska ah ee loogu talagalay ku habboonaanta ardayda.

2.1.1     Baadhitaanka gudaha ee sanduuqyada waxaa fulin kara maamulka iskuulka sabab kasta ha noqotee waqti kasta, ogeysiis la'aan, ogolaansho la'aan ardayga iyo amar la'aan baaris.

2.1.2     Hantida gaarka ah ee ardeyda ku dhex jirta khaanadaha iskuulka waa la baari karaa oo keliya marka maamulka iskuulka ay leeyihiin shaki macquul ah oo ah in baaritaanka uu soo bandhigi doono cadeynta xadgudubka sharciga ama sharciyada iskuulka.

2.2     Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah kadib baadhitaanka waxyaabaha ardayga u gaarka ah, maamulayaasha dugsigu waa inay siiyaan ogeysiiska baaritaanka ardayda la baadhay santuuqayadooda haddii aan shaaca laga qaadin wax u dhimeynin baaritaanka socda ee booliska ama saraakiisha dugsiga.

2.3     Nuxurka sharcigan khuseeya sandquuyada dugsiga waxa lagu daabici doonaa Guudmarka Xuquuqda iyo Masuuliyadaha Ardeyga ee sanadlaha.

3.     Baadhitaanka eyda – Si loo ilaaliyo jawi amaan ah oo caafimaad leh, nidaamka qorshaynta iyo guud ahaan baaritaanka eyga ee iskuulka oo idil (badanaa loogu yeero urta eyga) ee ardayada ardayda, miisaska, gawaarida marka la dhigaayo dhismaha iskuulka, iyo xarumaha iyo sagxadaha iskuulka waxaa laga yaabaa in lagu qabto waqtiyo degmo 196. Intaas waxaa sii dheer, ogaanshaha canine-ka sidoo kale waa la isticmaali karaa marka maamule uu qabo shaki gaar ah oo ah in waxyaabaha sharci darada ah lagu haysto hantida iskuulka. Waxyaabaha koontarabaaniga ah ee laga yaabo inay soo ogaato canine-ka waxaa ka mid ah daroogada, aaladaha bambooyinka iyo qoryaha fudud. Ogeysiiska baadhitaanka eyda waxa loo bixin doonaa si sanadle ah kahor bilowga sanad dugsiyeedka.

3.1     Goobaha Lagu Sameynayo Baadhitaanka Eyda

3.1.1     Sanduuqyada ardeyda iyo miisaska;

3.1.2     Sanduuqyada waxbarashada caadiga ee ardeyga;

3.1.3     Meelaha baarkinada oo ay ku jiraan dibada gawaarida lagu baarkin gareeyey dugsiga;

3.1.4     Basaska dugsiga;

3.1.5     Hoolasha/goobaha guud ee dugsiga;

3.1.6     Suuliyada;

3.1.7     Biibito;

3.1.8     Xuduuda dugsiga;

3.1.9     Dhulka dugsiga, marka loo baahdo lana fiiriyo shaki macquula, iyo/ama

3.1.10   xarumaha iyo dhulka kale ee dugsiga ee aan lagu xusin sare.

3.2     Nidaamyada Inta Lagu Jiro Baadhista Eyda

3.2.1     Macalimiinta waxa la weydiin doonaa inay xidhaan albaabadooda oo ay iskasii wataan xiisadahooda inta lagu jiro noockasta oo nidaam baadhis ey ah.

3.2.2     Macalimiinta waxa la fari doonaa in aanay u ogolaan ardeyda dibada fasalka inta baadhista eyda laga wado gudaha dhismaha la doortay ee dugsiga.

3.2.3     Baadhista eydu waxay dhici kartaa inta lagu jiro dugsiga iyo/ama fiidkii.

3.3     Kooxda Baarista

3.3.1     Maamulka dugsiga ama nashqadeeyaha ayaa sameyn doona baadhista eyga isagoo caawimo ka helaya qof u tababaran, kasoo noqon kara sargaal booliis.

3.3.2     Dadaalada macquulka ah ayaa la sameyn doonaa si looga horago xawayaanka baadhista eyga inuu u dhawaado ardey ama shaqaale inta lagu jiro nidaamka baadhista.

3.3.3     Haddii eydu “sheegto” jiritaanka kontorobaan waxa jiri kara shaki macquula kaasoo keenaya in baaris lagu fuliyo goobta, oo ay ku jiraan waxyaabaha gaarka ay ardeydu uleedahay ee yaal meesha la sheegay. Haddii kontorobaan la helo, arinta waxa loo gudbin karaa sharci fulinta iyadoo cadeyn danbi ah. Sharciga fulinta ayaa ka masuul qaadista tallaabada booliis ee kuhaboon sida uu jideeyey sargaalku.

3.3.4     Isla marka baadhista alaabaha gaarka ee ardeyda kadib, maamulaha dugsiga ayaa siin doona ogeysiiska baadhista ardeyda alaabtooda gaarka ah la baadhay ilaa baadhistu ay carqaladaynayso baadhista booliiska ama maamulka dugsiga mooyee.

3.3.5     Maamulka dugsiga ayaa sameyn doona baadhista alaabaha gaarka ee ardeyda iyadoo la ilaalinaayo asturnaanta ardeyda marka la baadhayo.

3.4     Masuuliyada Maamulaha haddii Kontorobaan la Helo

3.4.1     Ogeysii waalidka(waalidiinta) ama masuulka ardeyga haysashada kontorobaan lagu ogaaday baadhista ayga iyo baadhis kasta oo kadib lagu sameeyey alaabta gaarka ah.

3.4.2     Hirgali siyaasadaha, sharciyada iyo nidaamyada Degmada 196 ee la xidhiidha tallaabada anshaxa.

4.     Wareysiga ardayga ee ay la leeyihiin Saraakiisha Adeega Bulshada iyo Fulinta Sharciga

4.1     Marka adeegyada bulshada ee deegaanka iyo / ama hay'adda fulinta sharciga ay bixiso ogeysiis ah damac ah in lagu sameeyo waraysi ku saabsan milkiyadda dugsiga ee la xiriirta baaritaanka ku lug lahaanshaha xadgudubka carruurta ee ku xusan Qanuunka Minnesota 260E.22, Faqrada 7, degmadu waa inay wada shaqeysaa. Degmadu awood uma leh inay diido inay u ogolaato wareysiga inuu dhaco, go'aaminta qofka ka qeyb galaya wareysiga ama go'aaminta qofka laga wargalin doono wareysiga. (Macluumaad dheeriya, u tixgai Sharciga Maamulka 507.4AR, Sheegista Xadgudubka Caruurta ee Laga Shakiyey.)

4.3     Waxa aan ahayn tan la xiriirta baaritaanka ku lug lahaanshaha xadgudubka carruurta, (sida lagu soo sheegay 4.1), maamulku wuxuu fasax u siinayaa saraakiisha adeegga bulshada inay wareystaan ardayda kaliya marka wareysiga lagu qabanayo qol xiran oo ka fog aragtida ardayda iyo dadka waaweyn, iyo markii ogolaansho hore laga helay waalidka ardayga ama mas'uulka ardayga si loo wareysto. Waxa aan ahayn tan la xiriirta baaritaanka ku lug lahaanshaha xadgudubka carruurta, (sida ku xusan 4.1) maamulku wuxuu siinayaa ogolaansho saraakiisha fulinta sharciga inay wareystaan ardayga ku saabsan dhaqankiisa ama asluubta lagu eedeeyay ama kuwa kale ee la xiriira dugsiga iyo/ama inta lagu jiro maalinta iskuulka kaliya. wareysiga waa in lagu qabtaa qol xiran oo ka fog aragtida ardayda iyo dadka waaweyn. Xaaladda caynkan oo kale ah, maamulaha iskuulka ama sarkaalka xoojinta sharciga ayaa isku dayi doona inuu u wargaliyo waalidka ardayga ama mas'uulka wixii ku saabsan wareysiga isla maalinta ay dhacdo.

4.4     Saraakiisha fulinta sharciga waxaa loo oggol yahay inay wareystaan ardayda dugsiga waxyaabaha ku saabsan dabeecadda lagu eedeeyay ama dabeecadda lagu eedeeyay dadka kale ee ka baxsan maalinta iskuulka kaliya marka wareysiga lagu qabanayo qol xiran oo ka fog aragtida ardayda iyo dadka waaweyn, oo goorta sarkaalka fulinta sharcigu wuxuu ka helayaa ogolaansho hore waalidka ardayga ama mas'uulka inuu qabto wareysiga.

4.5     Macallinka fasalka ma dhaafi karo ardayga markey codsadaan adeegaha bulshada ama sarkaalka xoojinta sharciga haddii codsigan tixgelin iyo ogolaansho ka helin maamulka iskuulka ku habboon.

4.6     Xubnaha shaqaalaha dugsiga ma codsan doonaan mana faragalin doonaan go'aan fulin sharciyeed ee looga saarayo ardayga dugsiga ujeeddooyinka fulinta sharciga; hasayeeshee, dadaallo macquul ah ayaa la sameyn doonaa si loogu wargaliyo ardayga waalidkiisa ama mas'uulka ku lug lahaanshaha dhaqan gelinta sharciga. Saraakiisha fulinta sharciga ma ku lug lahaan doonaan go'aanka waxbarashada ee ardayga looga saarayo iskuulka iyadoo ciqaabta edbin ahaan loo hayo.

 

Tixraacyada:

- Qaanuunka Minnesota 13.32, Xogta Waxbarasho

- Qaanuunka Minnesota 121A.72, Siyaasada Sanduuqa Dugsiga

- Cutubka Minnesota 260E, Sheegida Xadgudubka Caruurta

- MARAYKANKA Dastuurka, Waxkabadelka IV

- Dastuurka Minnesota, Qodobka 1, § 10

- New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 105 S. Ct. 733, 83 L.Ed.2d720 (1985)