Desktop Schools Popup

Select a School

502.4P - Somali Intradistrict Student Transfer Application

502.4P - Somali Intradistrict Student Transfer Application

Adopted: November 1987
Revised:  December 2022

 

Download 502.4P - Somali Intradistrict Student Transfer Application

 

Haddii aad tahay waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah (ama arday qaangaar ah da'da 18 ama ka weyn), oo ku nool School District Independent 196, oo aad jeceshahay ilmahaaga in uu galo dugsi kale oo aan ahayn aagga dhigashada dugsiga ee cunugga, buuxi foomka dalabka hoose kuna soo celi waqtiga ugu dambeeya ee ku habboon:  Kormeeraha Macluumaadka Ardayda, Dugsiga Madaxa-bannaan ee Degmada 196, 3455 153rd St. West, Rosemount, MN 55068.

Heerka Fasal   Sababta Beddelka                       Waqtiga Kama-dambaysta ah

K-5            Ujeeddo ah degganaansho            Waqti kasta (laakiin aan kahorayn da’ada afar sano)

K-5            Codsi waalid/masuul                  Diseembar 15 (laakiin aan kahorayn da’ada afar sano)

6-8             Ujeeddo ah degganaansho            Waqti kasta (laakiin aan kahorayn fasalka 5aad)

6-8             Codsi waalid/masuul                  Diseembar 15 (laakiin aan kahorayn fasalka 5aad)

9-12           Ujeeddo ah degganaansho            Waqti kasta (laakiin aan kahorayn fasalka 8aad)

9-12           Waalid/Masuul/                          Diseembar 15 (laakiin aan kahorayn fasalka 8aad)

                  Codsi arday qaangaar ah

9-12           Arday fasalka 11aad ama 12-aad   Waqti kasta (laakiin aan kahorayn fasalka 11aad)

                     si uu usii joogo dugsiga hadda

6-12           Hagaajinta goobta ka qaybgalida  Diseembar 15

 

Waxaad kaheli doontaa ogeysiis rasmi ah Waaxda Macluumaadka Ardayda oo kusaabsan xaaladda codsigaaga kadib marka habka dibu-eegista la dhammaystiro.  Codsiyada la helo kadib waqtiga kama-dambaysta ah ee la cayimay waxaa loo tixgelin doonaa kiis-kiis.

 

Gaadiid lama siin doono ardayda beddelka ee demada dhexdeeda marka laga reebo sida ku xusan qaybta 3.6.1 ee Xeerka 502, Bedellada Ardayda.

                                                                                                                                           

Fadlan daabac.  Buuxi foom gaar ah arday kasta.

 

                                                                                                                                                                                        

Magaca ardayga                                          Heerka fasalka sannadka  xiga                                                                                    Lambarka ID-ga

 

                                                                                                                                           

Magaca waalidka ama masuulka (danbe, hore, dhexe)

 

                                                                                                                                           

Cinwaanka waalidka ama masuulka (wadada, magaalada, summadda boostada)

 

                                                                                                                                           

Lambarada waalidka ama masuulka oo leh koodhka aaga   (guriga)      (shaqada)    (taleefan/pager)

 

                                                                                                                                           

Dugsiga degganaanshaha                                                    Dugsiga la codsaday sannadka xiga

 

Taariikhda la codsaday in wareejintu bilaabato:                        (OGSOONOW:  Marka laga reebo beddellada ku salaysan ujeeddo degganaansho, taariikhda dhammaadka beddelka kama danbayn doonto dhammaadka sannadka  5taad  ee ardayga dugsiga hoose, ardayga sannadka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ama ardayga sannad 12aad ee dugsiga sare. beddellada ku salaysan ujeeddo degganaansho, taariikhda dhammaadku waxay noqon doontaa dhammaadka sannad-dugsiyeedka.)

Sababta Codsiga:               Ujeeddo degganaansho cusub (fadlan sheeg cinwaankaaga cusub haddii uusan ku qornayn kor, oo ku lifaaq nuqulka iibsiga ama heshiiska kirada, ama dukumenti kale oo sharci oo muujinaya ujeedada ah in la beddelay deggenaanshaha):                                  

                                                                                                                   

 

   Codsi waalid/masuul/arday qaangaar ah

 

   Arday fasalka 11aad ama 12aad ah si uu usii joogo dugsiga hadda (fadlan caddee):        

                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 

Macluumaadka kor ku xusan waa run oo waa sax inta aaminaadayda iyo ogaalkayga ah. 

X

 

 

 

                                                                                                                                           

Saxeexa waalidka, masuulka ama arday qaangaar ah                              Taariikhda

 

(OGSOONOW:  Ogeysiiska oggolaanshaha ugu dambeeya keliya wuxuu ka soo baxayaa Waaxda Macluumaadka Ardayga ee Degmada 196)

 

DISTRICT USE ONLY

 

 

                                                  Date application received

 

Transfer based on intent to establish residency, 11th or 12th grade student to remain at current school, parent/guardian/adult student request:

 

_____Approved   _____Denied

 

The student will be enrolled in:

 

                                                                                                                                           

School                                                            Grade level              Beginning (date)

X

 

 

 

                                                                                                                                           

Signature of student information supervisor                                   Date