Desktop Schools Popup

Select a School

502.4.4P - Somali Student Transfers: Daycare for Students in Grades K-5

502.4.4P - Somali Student Transfers: Daycare for Students in Grades K-5

Adopted: May 1999
Revised:  April 2009

 

Download 502.4.4P - Somali Student Transfers: Daycare for Students in Grades K-5

HORDHACA WAALIDKA/MASUULKA: 

§  Foomkan waa in loo buuxiyaa ujeeddooyinka soo socda:

1.   Ardayda dugsiga hoose ee deggen degmada 196 (fasallada k-5) ee ka beddelata hal Dugsi hoose oo degmada 196 ah oo u beddelata dugsi kale sababta oo ah goobta uu ku yaal bixiyaha xannaano-maalmeedka ardayga, AMA

2.   Ardayga dugsiga hoose ee aan degganayn (fasallada k-5) ee u baahan gaadiid u qaada oo kasoo qaada gudaha xannaano-maalmeedka xuduudaha Degmada 196. Foomkan waa in lala soo gudbiyaa Habraaca 502.4.1P, Codsiga Ka-qaybgalka Barnaamijka Xulashada Isqorista Gobolka.

§  Foomamka ka imanaya dadka aan degganayaasha ahayn waa inuu helaa kormeeraha Macluumaadka Ardayda ee Degmada 196 markay Janaayo tahay 5 sannad dugsiyeedka soo socda.

§  Adeegyada gaadiidka waxaa lagu bixiyaa gudaha xuduudaha ay dejiyeen siyaasadaha iyo xeerarka degmada. 

FOOMKA CUSUB WAA IN LA BUUXIYAA SANNAD-DUGSIYEED 

KASTA IYO ISBEDEL KASTA OO SANNAD-DUGSIYEED

 

                                                                                                                                 

Fadlan daabac.  Oo u buuxi foom gaar ah arday kasta sannad-dugsiyeed kasta.

 

                                                                                                                                                                                                            

Magaca ardayga (danbe, hore, dhexe)                                                        Heerka fasalka ee hadda (ama, xaggaa, heerka fasal ee sanadka xiga)

                                                               

Lambarka ID-ga ardayga             Magaca waalidka/masuulka (danbe, hore, dhexe)

 

                                                                                                                                 

Cinwaanka (wadada, magaalada, summadda boostada)

 

 (            )                                                           (            )                           (         )                                                          

Taleefanka waalidka ama masuulka (guriga)              (shaqada)     (taleefanka gacanta/pager)

 

Ardaygani wuxuu ku habboon yahay mid ka mid ah qaybaha hoos ku qoran:

                       Ka wareejinta hal dugsi hoose dhexe ee degmada 196 iyo u wareejinta mid                            kale sababtoo ah goobta bixiyaha xannaano-maalmeedka.

                       Beddel ka yimid meel ka baxsan Degmada 196 oo u socda dugsiga hoose ee Degmada 196 (oo wata Habraaca dhammaystiran ee 502.4.1P, Codsiga Ka-qaybqaadashada ee Barnaamijka Ikhtiyaarrada Isqorista)

                                                                                                                                 

Magaca degmada iyo dugsiga degganaanshaha                Dugsiga la codsaday in la dhigto

Bixiyaha xannaano-maalmeedka

                                                                                               (            )                                                                                                 

Magaca bixiyaha xannaano-maalmeedka                                                                     Taleefanka

                                                                                                                                 

Cinwaanka (wadada, magaalada, summadda boostada)

Qofka lala xiriirayo xaaladda degdegga ah

                                                                                               (            )                                                                                                 

Magaca iyo xiriirka                                                                                                     Taleefanka

Gaadiid ayaa la codsaday sababtoo ah goobta bixiyaha xannaano-maalmeedka kor ku xusan ayaa u xaq siiyay ardayga adeegga gaadiidka?                    Haa              Maya

Hadday haa tahay: Waxaan jeclaan lahaa in canuggayga laga soo qaado ____ iyo/ama la geeyo ____ cinwaanka xannaanada kor ku xusan (hubi jawaabaha ku habboon). Waxaan sidoo kale soo gudbinayaa Habraaca 707.5.2P, Gaadiidka Ardayda Dugsiga Hoose ee Xannaano-maalmeedka xilligan.

Taariikhda la codsaday beddelka iyo/ama gaadiidka si loo bilaabo:                        

Macluumaad dheeraad ah                                                                                         

                                                                                                                                 

Waan fahamsanahay inay tahay mas'uuliyaddayda inaan ilmahayga keeno goobtan xannaano-maalmeedka iyo inaan ka kaxeeyo ilmahayga goobtan xannaano-maalmeedka oo aan geeyo hoygayga. Waan fahamsanahay in, haddii ilmahaygu u qalmo gaadiid, in mas'uuliyadda dugsiga degmada ay noqon doonto inay ka soo qaado ilmahayga xannaano-maalmeedka oo ay geyso dugsiga iyo/ama laga ka soo qaado dugsiga oo ay keento goobta xannaano-maalmeedka.

 

 
   

 

 

 

_____________________________________________________________    _____________

                         Saxeexa waalidka/masuulka                                Taariikhda

 

 

U dir foomkan oo dhammaystiran:      Korjoogaha Macluumaadka Ardayda

                                                            Independent School District 196

                                                            3455  153rd Street West

                                                            Rosemount, MN  55068

 

ADEEGSIGA DEGMADA OO KELIYA

 

Habraac 502.4.1P:            la helay __ haa __ maya         la oggolaaday __ haa __ maya

Date received                             

 
 

X

 

 

 

_____________________________________________________________        

              Saxeexa korjoogaha macluumaadka ardayda