Desktop Schools Popup

Select a School

502.4.3AR - Somali Student Transfers: Parent/Guardian/Adult Student Request

502.4.3AR - Somali Student Transfers: Parent/Guardian/Adult Student Request

Adopted: November 1979
Revised: January 2022

Download 502.4.3AR - Somali Student Transfers: Parent/Guardian/Adult Student Request

1.  Oggolaanshaha - Kormeeraha guud ayaa magacaabaya awoodda lagu ansixinayo ama u diido agaasimayaasha waxbarashada dugsiga hoose (ardayda fasalada k-5), waxbarashada sare (ardayda fasalada 6-12) iyo waxbarashada gaarka ah (ardayda ku jira xarunta-ku-salaysan gaarka ah). barnaamijyada waxbarashada).

2.  Shuruudaha – Marka la oggolaado ama loo diido codsiyada beddelka ee waalidiinta, mas'uuliyiinta ama ardayda qaangaarka ah, agaasimaha ku habboon ayaa ansixin doona codsadayaasha iyadoo lagu saleynayo booska laga heli karo dugsiga la codsaday ama sida kale uu oggol yahay Nidaamka 502.2P, Mudnaanta Soo xaadirista ee beddelka ardayda.

2.1   Marka tirada codsadayaasha codsanaya dugsi gaar ah oo boos bannaani ay la mid yihiin ama ka yar yihiin tirada boosaska ka bannaan dugsigaas, dhammaan codsadayaasha waa la aqbali doonaa.

2.2   Marka tirada codsadayaasha codsanaya dugsi gaar ah ay ka badan yihiin tirada boosaska la heli karo ee dugsigaas, codsadayaasha la aqbali doono waxaa loo dooran doonaa sida ku cad Nidaamka 502.2P, Mudnaanta Imaanshaha Ardayda Beddelka.

2.3   Codsadayaasha codsada dugsiyo aan boos bannaanayn ama aan la dooran sida ku cad qaybta 2.2 ee sare waxa la siin doonaa fursad ay ku codsadaan in loo beddelo dugsi boos bannaan ama in la geliyo liiska sugitaanka dugsiga la codsaday. Codsadayaasha ku jira liiska sugitaanka waxaa loo oggolaan doonaa beddelka haddii iyo marka boos laga helo dugsiga la codsaday. 

2.4   Ardayga loo ogolaado u wareejinta dugsiga sare ee Degmada 196 waxa laga yaabaa in uu u qalmo tartanka A-squad (varsity) haddii uu ogolaado sharciga Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota.

3.  Habka/Nidaamka Codsiga

3.1   Degane 196 Degmo - Habka Dhameystiran ee 502.4P, Codsiga Bedelka Ardayga Degmada Dhexdiisa oo u gudbi kormeeraha macluumaadka ardayga ee Degmada 196.

3.1.1    Codsiyada ardayda dugsiga hoose, dhexe iyo sare waa in la soo gudbiyaa sannad dugsiyeedka soo socda wakhtiga kama dambaysta ah ee lagu caddeeyey Habka 502.4P, Codsiga Bedelka Ardayga ee Degmooyinka.

3.1.1.1   Codsiyada la helo taariikhda kama dambaysta ah ka dib waxa loo maarayn doonaa xaalad-kiis.

3.1.1.2   Codsiyada beddelka sannad-dugsiyeedka gaarka ah waxa la aqbali doonaa ugu dambayn Sebtembar 1 ee sannad dugsiyeedkii hore.

3.2   Aan Degenaansho Lahayn – Buuxi Habka 502.4.1P, Codsiga Ka Qaybqaadashada Barnaamijka Xulashada Diiwaangelinta Gobolka, oo u gudbi kormeeraha macluumaadka ardayga ee Degmada 196.

3.2.1   Degmadu waxay u baahan kartaa waalidka ama masuulka ama ardayga qaangaarka ah inay ka siidaayaan macluumaadka degmada dugsi ee deegaanka. 

3.2.2   Haddii codsi ka yimid qof aan deganayn la oggolaado, nuqul ka mid ah Nidaamka 502.4.1P, Codsiga ka qaybgalka Barnaamijka Xulashada Diiwaangelinta Gobolka, ayaa loo diri doonaa degmada dadka deggan.

3.3   Dugsiyada Magnet waxay isticmaalaan nidaam isdiiwaangelin gaar ah kaas oo lagu faahfaahiyay Habka 502.3P, Mudnaanta Imaanshaha Ardayda Beddelka - Dugsiyada Magnet.

4.  Mudada iyo Waqtiga

4.1    Codsiga waxaa ansixin doona ama diidi doona agaasimaha ku habboon. Ilaa uu si kale u ogolaado agaasimaha mooyaane, dhammaan beddelka waxa ay dhaqan geli doonaan bilowga sannad dugsiyeedka cusub.

4.2    degaanka Degmada 196 - Wareejintu waxay dhacaysaa dhamaadka heerka.

4.3    Aan degaanka ahayn – Degmooyinka dhexdooda (diiwaangelinta furan) wareejintu ma dhacayso laakiin meelaynta heerka xigta waxa lagu go'aamiyaa boos banaanaadi.