Desktop Schools Popup

Select a School

501.5AR - Somali Student Immunizations

501.5AR - Somali Student Immunizations

Adopted: February 1990
Revised: March 2022

501.5AR - Somali Student Immunizations

1.     General Requirements/Shuruudaha Guud

1.1     Ma jiro arday, marka laga reebo arday ay haysato hoy la'aan, looma oggolaan doono inuu iska diwaangeliyo ama ku sii jiro dugsiga degmada 196 (oo ay ku jiraan barnaamijyada waxbarashada carruurnimada hore) ilaa ardaygu u gudbiyo maamulaha ama qofka loo xilsaaray caddayn qoraal ah oo ku saabsan u hoggaansanaanta sharciyada tallaalka gobolka.

1.2     Ardayga la kulma hoy la'aanta ayaa isla markaaba dugsiga lagu qori doonaa xitaa haddii ardaygu aanu u baahnayn dukumentiyada tallaalka. Dugsiga, oo gacan ka helaya xiriiriyaha guri la'aanta ee degmada, ayaa ka shaqayn doona sidii uu u heli lahaa tallaalada ama diiwaanada tallaalka ardayga inta ardaygu dugsiga ku jiro.

2.     Shuruudaha Ardayda Degmada 196 – Si ardaygu isu diiwaan geliyo ama u sii wato diiwaangelinta degmada 196, sharciga Minnesota wuxuu farayaa in waalidiinta ama ardayda qaangaarka ah ay muujiyaan u hoggaansanaan iyagoo siinaya maamulaha ama wakiilka mid ka mid ah dukumeentiyada soo socda:

2.1     Rikoor sanad-maalin ah ee tallaallada loo baahan yahay, sida Nidaamka Degmada 501.5.2P, Foomka Tallaalka Ardayga, oo ay saxiixeen oo ay soo gudbiyaan waalidiinta ama ardayga qaangaarka ah; ama

2.2     Bayaan saxeexan oo ka soo baxay waalid, arday qaan-gaar ah, dhakhtarka ama rugta caafimaadka oo sheegaya in ardaygu qaatay ugu yaraan hal dose oo tallaal kasta oo loo baahan yahay oo uu ku gudo jiro dhammaystirka taxanaha, ama

2.3     Qoraal nootaayo ah oo diidmo damiir leh, ama

2.4     Saxeexa dhakhtarka oo sheegaya ka dhaafitaanka caafimaadka ee tallaalka.

3.     Shuruudaha looga baahan yahay ardayda iska diiwaan gelisay degmada 196 – Ardayda u wareegaysa degmada 196 dugsi ee degmo kale waa inay soo gudbiyaan mid ka mid ah dukumeentiyada lagu sifeeyay qaybaha 2.1 - 2.4 ee sare. Si loo sii diiwaan galiyo, sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay u hoggaansanaan 30 maalmood gudahooda ee maalinta koowaad ee ardaygu. 

4.     Ka saarida Dugsiga - Ardayda aan u hoggaansamin sharciga looma oggolaan doono inay tagaan dugsiga ilaa dukumeenti muujinaya u hoggaansanaanta uu helayo dugsigu..

5.       Diiwaanka-haynta iyo Ogeysiinta Ardayga Waalidka/Masuulka/Dadka Weyn

5.1     Diiwaanka tallaalka ee arday kasta waxa heli doona oo ilaalin doona kalkaalisada dugsiga.

5.2     Iyada oo ku saleysan dib u eegista diiwaannada tallaalka, kalkaaliyayaasha dugsiga ayaa la xiriiri doona waalidiinta ama mas'uuliyiinta ardayda (ama ardayda qaangaarka ah, da'da 18 ama ka weyn) ee aan u hoggaansamin sharciga gobolka si ay ugu sheegaan sharciga, wixii ku saabsan doorashooyinka u hoggaansanaanta sharciga iyo wax ku saabsan cawaaqibka ka dhalan kara u hogaansanaan la'aanta sharciga (adoo la isticmaalayo heerka fasalka ee ku haboon Habka Degmada 501.5.5.1P - 501.5.5.5.2P, Ogeysiinta Shuruudaha Sharciga Tallaalka).

Tixraac:       

-    McKinney-Vento Xeerka Caawinta Guri La'aanta, Qoraal-hoosaad VII-B – Waxbarashada
Carruurta iyo Dhallinyarada Darbi-jiifka ah, Janaayo 2002

-      Xeerka Minnesota 121A.15, Heerarka Caafimaadka; tallaalada; dugsiga Carruurta

-      Xeerarka Minnesota 4604.0300, Jadwalka isbeddelka