Desktop Schools Popup

Select a School

501.5.5.4.1P - Somali Notification of Immunization Law Requirements for Middle School Students – 7th Grade

501.5.5.4.1P - Somali Notification of Immunization Law Requirements for Middle School Students – 7th Grade

Adopted: January 2004
Revised: June 2014

 

Download 501.5.5.4.1P Somali - Notification of Immunization Law Requirements for Middle School Students – 7th Grade

 

Gacaliye waalidka/wakiilka__________________________________, Taariikhda _______________

                                                                        Ku qor magaca ardayga

Si an uga ahaano hab waafaqsan sharciga gobolka, ilmahaagu u baahan yahay haatan ee ku saabsan dhammaan tallaalada looga baahan yahay ama anan helno waraaqo ee dhaafitaan ka hor maalinta koowaad ee fasalka 7aad inta lagu guda jiro sanadka dugsiga soo socda.

Annagu ka maxayno diiwaan ee:

 

               2nd MMR (Measles, Mumps and Rubella) immunization                        2nd HepB (Hepatitis B) immunization

               2nd Varicella (Chicken Pox) immunization                                            3rd HepB (Hepatitis B) immunization

               3-dose series of HepB (Hepatitis B) vaccine                                          Polio (IPV, OPV) immunization

               Tdap (Tetanus, Diphtheria and Pertussis) or                                                Meningococcal immunization

               Td (Tetanus, Diphtheria) booster

 

Sida looga baahan yahay sharciga gobolka ee ilmahaaga, Haddii diiwaanka tallaalo/tallaal ilmahaaga ama caddayn dhaafitaan aan laga helin xafiiska kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga maalinta ugu horeysa ee fasalka 7aad, ilmahaaga ma la oggolaan doonaa inay dugsiga dhigtaan ilaa shuruudaha sharciga la waafajiyo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo aad addeecid kartid sharciga:

1.   Marka tallaalka kor lagu tilmaamay la siiyo, ku qor taariikhda (bisha, maalinta, sannadka) ee foomka  tallaalka Ardayda ku yaala bogga dambe ee dokumentigaan, saxiix meesha la tilmaamay, oo ku soo celi dokumentigaan kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga, ama

2. Haddii ilmahaagu helay ugu yaraan mid ka mid ah taxane oo tallaalada iyo dhameystiri doona taxane sideedii bilood ee soo socda gudahood, dhakhtarka waa in uu soo saxiixo foomka Tallaalka ardayda ku yaala bogga dambe ee dokumentigaan, dabadeedna ku soo celi dukumeentiga kalkaalisada dugsiga, ama

3.   Haddii ilmahaagu heli donin tallaalka sabab u ah calaamad muujinaysa ama shaybaarka caddayn xasaanad caafimaad, waa in aad kalkaalisada dugsiga la siiyo warbixin uu ku saxiixaan dhakhtarka (waxaad isticmaali kartaa qoraal ku saabsan bogga dambe ee dokumentigaan), ama

4. Haddii ilmahaagu heli doonin tallaalka sabab u ah aaminsan ogsoon la qabtaa, waa in aad kalkaalisada dugsiga la siiyo war qoraal ah oo nootaayo la saxiixay waalidka ama masuulka (waxaad isticmaali kartaa qoraal ku saabsan booga dambe ee dokumentigaan).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haddii aad la kulanto mid ka mid ah Minnesota ka Tallaalada soo socda ee shuruudaha Carruurta (MnVFC), waxaad wici kartaa Waaxda Caafimaadka Guud ee Degmada Dakota (952-891-7999) si aad u hesho talaalada oo qiimo-jaban (Waxaa laga yaabaa in aad ku hesho lacag la'aan tallaalka carruurta shuruudaha hoos ku qoran):

  • Waxaad tahay aan caymiska lahayn;
  • Waxaad ku qoran tahay Medical Assistance Minnesota (MA), Minnesota Care (MNCare) ama Barnaamijka Prepaid Medical Assistance (PMAP);
  • Waxaad tahay Hindida ama Alaska Native American ah, ama
  •  Waxaad leedahay caymis caafimaad oo aan dabooli karin kharashka tallaalka.

 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sida laga soo xigtay Minnesota Statute 121A.15 (sharciga tallaalka carruurta dugsiga), ilmahaagu ma loo ogolaan doonaa inay dugsiga dhigtaan haddii kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga aysan ay heleen mid ka mid ah xujooyin kor ku xusan waafaqsan Maalintii ugu horraysay ee fasalka 7aad.

 

Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa in arrinta muhiimka ah aad ku sameyso waqtiga ku habboon. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan soo wac kalkaalisada dugsiga.

 

Si Daacadnimo,,

Maamulaha______________________________  Kalkaalisada Dugsiga______________________________