Desktop Schools Popup

Select a School

501.5.5.1P - Somali Notification of Immunization Law Requirements for Incoming Early Childhood Students

501.5.5.1P - Somali Notification of Immunization Law Requirements for Incoming Early Childhood Students

Adopted: January 2004
Revised: June 2014

 

Download 501.5.5.1P Somali - Notification of Immunization Law Requirements for Incoming Early Childhood Students

 

Taariikhda: _____________________ 

Gacaliye Waalidka/mas'uulka ah ardayga carruurnimada goorka hore,                  

A.     Sharciga Minnesota wuxuu u baahan yahay MID ka mid ah ee so socda si ay u dhigtaan dugsiga:

• Rikoor oo bil-maalin-sano ah ee tallaalada loo baahan yahay, saxiixan ona so gudbiyey waalidka,

• War qoraal ah uu saxiixay dhakhtarka ama rugta sheegaysa ilmahaagu uu lahaa ugu yaraan hal qiyaas ee Tallaal kasta iyo ona la dhamaystirto doono taxanaha Tallaalka, ama

• Warbixin qoraal ah oo nootaayo (notary) leh ee diidmo ogsoon yahay ama saxiix dhakhtarka oo sheegaaya dhaafitaanka caafimaadka Tallaalka.

B.     Si aad gargaar uga gaysato caafimaadka carruurta oo dhan, sharciga Gobolka u baahan yahay in ilmaha dhalashada ilaa shan sano jir(ka hor dugsiga barbaarinta carruurta) waa inuu haysto tallaalada soo socda si ay u diiwaan geliyaan ama weli ka diiwaangashanadan dugsiga:

 

·        DTaP

·        Polio

·        MMR

·        Hib

·        Varicella

·        Pneumococal (2-24 months)

·        Hepatitis A

·        Hepatitis B

 

 

Qaadatay qiyaasta looga baahan yahay tallaalka wuxuu noqon doonaa ku xidhan da'da ilmaha waqtiga ay diiwaan gelinta fasalka. Ka eeg foomka Tallaalka Goor Hore Carruurnimada ee tilmaamaha gaarka ah. 

 

C.          Haddii aad la kulanto mid ka mid ah Minnesota ka Tallaalada soo socda ee shuruudaha Carruurta (MnVFC), waxaad wici kartaa Waaxda Caafimaadka Guud ee Degmada Dakota (952-891-7999) si aad u hesho talaalada oo qiimo-jaban (Waxaa laga yaabaa in aad ku hesho lacag la'aan tallaalka carruurta shuruudaha hoos ku qoran):

  • Waxaad tahay aan caymiska lahayn;
  • Waxaad ku qoran tahay Medical Assistance Minnesota (MA), Minnesota Care (MNCare) ama Barnaamijka Prepaid Medical Assistance (PMAP);
  • Waxaad tahay Hindida ama Alaska Native American ah, ama
  •  Waxaad leedahay caymis caafimaad oo aan dabooli karin kharashka tallaalka

 

D.   U gudbi kalkaalisada dugsiga caddayn waafaqsanaanta sharciga tallaalka ee gobolka ka hor maalinta koowaad ee fasalka ilmahaaga.  Wac kalkaalisada dugsiga haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan talaalada ilmahaaga.

Shaqaalaha rasmiga ah ee Dugsiga Degmada ______________________ Kalkaalisada dugsiga _______________________________