Desktop Schools Popup

Select a School

501.3.2.3P - Translation for Early Childhood Screening

501.3.2.3P - Translation for Early Childhood Screening

Adopted: August 2006
Revised: October 2022

Download 501.3.2.3P - Translation for Early Childhood Screening

WELCOME to EARLY CHILDHOOD SCREENING IN DISTRICT 196!

It’s time to schedule your child’s early childhood screening appointment.

If you speak a language other than English in your home please call 651-423-7899 or email us

at ecscreening@district196.org so we may schedule an interpreter for your child’s screening.

 

SPANISH
¡Bienvenidos a la evaluación de la edad temprana del Distrito 196! Es hora de concertar una cita para la evaluación de su hijo. Si usted habla otro idioma que no es inglés, por favor comuníquese con nosotros al 651-423-7899 o envié un correo electrónico a escreening@district196.org para ayudarle a programar una cita con un intérprete durante la evaluación de su hijo.

SOMALI
KUSOO DHAWOW BAARITAAKA XILIGA HORE EE CARUURNIMADA EE DEGMADA 196!
Waxaa la joogaa wakhtigii aad muddaysan lahayd ballanta baaritaanka xiliga hore ee caruurnimada ee canuggaaga. Haddii aad gurigaaga ugu hadasho luuqad aan ka ahayn Ingiriisi fadlan wac 651-423-7899 ama iimayl u dir ecscreening@district196.org si aan tarjumaan ugu qabanno baaritaanka canuggaaga.

VIETNAMESE
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ đến với CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC TUỔI MẦM NON TẠI ĐỊA HẠT 196!
Đã tới lúc đặt lịch hẹn sàng lọc tuổi mầm non cho con em quý vị. Nếu quý vị nói ngôn ngữ không phải Tiếng Anh ở nhà, xin gọi số 651-423-7899 hoặc gởi email cho chúng tôi tại ecscreening@district196.org để chúng tôi có thể xếp lịch cho thông dịch viên tham gia buổi sàng lọc cho con em quý vị.

CHINESE
欢迎来到
196 区的儿童早期筛查!
又到了该给您的孩子安排儿童早期筛查预约的时间了。如果您在家中使用的是英语以外的语言,请致电 651-423-7899 或发送电子邮件至 ecscreening@district196.org 以便我们为您孩子的筛查安排口译员。

AMHARIC
በዲስትሪክት
196 የቅድመ ልጅነት ማጣርያ እንኳን በደህና መጡ! 
የልጅዎን የቅድሚመ ልጅነት ማጣርያ ቀጠሮ ለመያዝ ጊዜው አሁን ነው። በቤትዎ ውስጥ ከእንግሊዘኛ ውጭ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ፣ ለልጅዎ ማጣርያ አስተርጓሚን ቀጠሮ እንድናሲዝ እባክዎን ወደ 651-423-7899 ይደውሉ ወይም በ ecscreening@district196.org ላይ ኢሜል ይላኩልን።

RUSSIAN
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В 196 РАЙОНЕ!

Пришло время записать вашего ребёнка на тестирование для детей младшего возраста. Если в вашем доме говорят не на английском языке, пожалуйста, позвоните по телефону 651-423-7899 или напишите нам по адресу ecscreening@district196.org, чтобы мы могли пригласить переводчика на время тестирования вашего ребёнка.

HINDI
जिला
196 के बाल्यावस्था स्क्रीनिंग में आपका स्वागत है! 
यह आपके बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था स्क्रीनिंग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का समय है। यदि आप अपने घर में अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं तो कृपया 651-423-7899 पर कॉल करें या हमें ecscreening@district196.org पर ईमेल करें ताकि हम आपके बच्चे की स्क्रीनिंग के लिए एक दुभाषिया शेड्यूल कर सकें।

TELUGU
జిల్లా
196 లో ప్రారంభ బాల్యం స్క్రీనింగ్‌ లోకి స్వాగతం! 
మీ బిడ్డ ప్రారంభ బాల్యం స్క్రీనింగ్ అపాయింట్‌మెంట్ షెడ్యూల్ చేయడానికి ఇదే సమయం. మీరు ఇంట్లో ఇంగ్లీషు కాకుండా వేరే భాష మాట్లాడితే, మీ బిడ్డ స్క్రీనింగ్ కోసం మేము ఒక అనువాదకున్ని షెడ్యూల్ చేయడానికి దయచేసి 651-423-7899 కు కాల్ చేయండ లేదా ecscreening@district196.org కు మాకు ఇమెయిల్ చేయండి. 

ARABIC
196 DISTRICT
مرحبًا بكم في فحص الطفولة المبكرة في
لقد ح ان الو قت لتح دید موعد فحص ط فلك في مرح لة لا ط فو لة الم بكر ة. ذإا ك نت تتح دث لغة خأرى غ یر لإانج لیز یة في لمانزل ،
، ecscreening@district196.org 423-651-أو مر اس لتنا ع ب رال ب ی رد الإ لك تور ني ع ل ى -423- یُرجى الاتصال بالرقم 7899
بغرض تر تی ب ومع د عم تمرج م فوري نم أجل ز یار ة فحص ال ط فل .

HMONG
ZOO SIAB TXAIS TOS LUB SIIJHAWM KUAJ MENYUAM THAUM NTXOV HAUV NROOG 196!
Nws yog lub sijhawm los teem sijhawm kuaj koj tus menyuam thaum ntov. Yog tias koj hais ib hom lus uas tsis yog lus Askiv hauv koj lub tsev thov hu rau 651-423-7899 lossis email rau peb ntawm ecscreening@district196.org yog li peb tuaj yeem teem sijhawm tus neeg txhais lus rau koj tus menyuam qhov kev tshuaj ntsuam xyuas.