Desktop Schools Popup

Select a School

501.3.2.1P - Somali Child History Questionnaire

501.3.2.1P - Somali Child History Questionnaire

Adopted: April 1994
Revised: December 2023

 

Download - 501.3.2.1P - Somali Child History Questionnaire

Click above link to download and review complete form - 

Waalid/Masuulka Sharafta leh:
Si ay gacan uga gaysato xaaqiijinta in guul laga gaaro dugsiga, Gobolka Minnesota wuxuu ka doonayaa dhammaan caruurta
soo galaysa dugsiga dadweynaha in la baaro kahor inta aysan soo galin rowdada (ama inta aysan galin fasalka koowaad, haddii
canuggaagu uusan tagin rowdada). Sharcigu wuxuu waalidiinta/mas’uuliyiinta ku dhiirigalinayaa in ay caruurtooda baaraan kahor
sanad guurada dhalashadooda afraad. Baaritaanka waxaa samayn kara Distirict 196, dugsi kale oo degmo ama bixiye daryeel
caafimaad oo dowli ah ama gaar loo leeyahay ama urur. Canuggaagu uma baahna in District 196 ay baarto haddii canuggu
maray baaritaan lala barbardhigi karo oo uu ku sameeyay daryeel bixiye amase urur sanadkii lasoo dhaafay diiwaanadaasna loo
gudbiyay District 196 wakhti aan ka danbayn 30 maalmood kaddib marka canuggaagu xaadiro dugsiga dowliga ah.
Si aad u xaqiijiso in canuggaaga la baaro, District 196 waxay qoyskaaga usoo diri doontaa kaar boosto kaasoo ku ogaysiinaya
in aad balan qabsato. Dhammaan caruurta dagan degmada waxaa lagu soo dhaweynayaa in ay maraan baaritaanka xataa haddii ay
dhiganayaan dugsi aan dowli ahayn. ba jiro kharash laga rabo Baaritaanka Caruurnimada Xiliga Hore.


Baaritaanka caruurnimada Xiliga Hore waa dib u eegis taxaddar leh iyo hubinta caafimaadka canuggaaga, badqabkiisa
iyo koritaankiisa. Si wadajir ah waalidiinta iyo xirfadleyaashu waxay isla ogaan karaan awoodda iyo qaybaha u baahan
karaantaxaddarka dheeraadka ah kahor inta canuggaagu dugsiga soo galin. Baareyaashu kuma talinayaan in canuggaagu diyaar
u yahay rowdada. Gabagabada baaritaanka, qof shaqaale ah ayaa qaadi doona wareysi guudmar ah waxna ka qabanaya tabasho
kasta oo laga yaabo in aad qabto taasoo khusaysa caafimaadka iyo koritaanka canuggaaga. Waxada fursad u heli doontaa in
aad la joogto canuggaaga guud ahaan wakhtiga waxaadna heli doontaa nuqul kamid ah natiijooyinka baaritaanka. Dhammaan
macluumaadku waxa ay ahaan doonaan kuwo qarsoon. Hanaanka baaritaanku wuxuu qiyaastii qaadanayaa 60 daqiiqo.

Waxaad canuggaaga u qabatay balanta soo socota si uu u xaadiro baaritaanka degmada. Fadlan wac
si aad balan u qabsato jaddii wakhtigaanu kugu haboonayn adiga.

Maalinta _________ Taariikhda _________ Waqtiga _________
Independent School District 196 - District Service Center
14301 Diamond Path, Apple Valley, MN 55124

Si aad u joojiso ama u badasho balantaada, la xiriir Xaafiiska Baaritaanka Caruurnimada Xiliga Hore 651-423-7899.
fadlan dib u muddayso balantaada haddii canuggaagu qabo cudurada faafa sida busbuska, “pink-eye,” cuna xanuunka,
impetigo, iyo wixii lamid ah.

OGAYSIIS KUSOCDA WAALIDIINTA Fadlan dhammaystir inta ka hartay foomkaan lana imow balanta canuggaaga.
Macluumaadku wuxuu naga caawin doonaa in aan canuggaaga siino baaritaan dhammaystiran oo dhanka caafimaadka
iyo koritaanka ah. Dhammaystirka foomkaanu waa khiyaari. Waxaad sidoo kale iska diidi kartaa in aad ka jawaabto
su’aalaha ama aad bixiso macluumaad ku saabsan xaaladaha qoyska saamayta ku yeelan kara koritaanka iyo
garashada qodobada khatarta ah ee saamaynta ku yeelan kara waxbarashada. Iska diididda ka jawaabidda su’aalaha
noocaas ah ama bixinta macluumaadka noocaas ah kama hor istaagi doonto canuggaaga ku biirista gugsiga haddii
dhammaan waxyaabaha kale ee baaritaanka la buuxiyo. Macluumaadka la aruuriyo foomkaan iyo baaritaanka waxaa loo
isticmaali doonaa ujeeddooyin baaritaan oo ay samaynayaan shaqaalaha District 196 iyo wakiilada kuwaas oo ay saaran
yihiin mas’uuliyado la xiriira barnaamijka baaritaanka. Waxaa sidoo kale lala wadaagi karaa Waaxda Waxbarashada, ama
haddii kale sida sharcigu ogolyahay. Shardi kuguma in aad bixiso macluumaadka lagu weydiiyay, si kastaba ha ahaatee
diidmadaadu waxay degmada ka hor istaagi kartaa dhammaystirka baaritaanka waajibka ah. Baaritaanka Caruurnimada
Xiliga Hore badal uma noqonayo daryeel caafimaad oo socda oo ada ka helayso dhaqtarka qoyskaaga, dhaqtarka ilkaha
ama bixiye kale oo daryeel caafimaad ah.