Desktop Schools Popup

Select a School

501.1.3P - Somali Request for Records for New Registrants

501.1.3P - Somali Request for Records for New Registrants

Adopted: September 1981
Revised: April 2014

 

Download 501.1.3P Somali - Request for Records for New Registrants

 

 

KU:                                                                                                                                   

         Maamulaha                                                                                             Taariikhda

                                                                                                                                         

         Iskuulka                                                                                                  Telefoonka

                                                                                                                                         

         Ciwaanka                                                                                                Faakiska

                                                                                                                                         

         Magaalada/gobolka/zip ka                                                                       Ciwaanka email ka

 

Shakhsiyaadkaan soo socda waxa ay arday ahaan isaga qoreen gudoonka wax barashada ee Independent School District 196

 __________________________.

      Taariikhda

 

                                                                                                                                                                                                         

Magaca buuxa ee Ardayga                                                                     Taariikhda dhalashada                           Fasalka                                                   

                                                                                                                                                                                                         

Magaca buuxa ee Ardayga                                                                     Taariikhda dhalashada                           Fasalka

                                                                                                                                                                                                         

Magaca buuxa ee Ardayga                                                                     Taariikhda dhalashada                           Fasalka

                                                                                                                                                                         

Ciwaanka

                                                                                                                                                                         

Magaalada/gobolka/zip ka

                                                                                                                                                                         

Magaca waalidka (fadlan qor)                Saxiixa waalidka ama mas’uulka (hadii gudoonka soo dirayaa uu u baahan yahay)

 

Fadlan u soo dir dukumiintiyada ardayga ama ardayda kor lagu magacaabay ciwaankan hoose:

 

        A.  Dukumiintiyada ama galalkooda (taariikhda dhalashada, magacyada waalidiinta, ciwaanada, mudadii uu iskoolka dhiganayey, xiliyadii uu iskuulka ka maqnaa, fasalada uu qaatay, fasalada uu gaaray, heerka fasalka uu ka joogay, iyo cel-celis ahaan buundooyinkiisa, hawlaha uu ka qayb galay iyo natiijada imtixaanka gobolka

        B.  Qoraaalada caafimaadka, oo ay ku jiraan talaalada iyo baaritaanada cayaartoyda

        C.  Buundooyinka ardaygu uu haystay xiligii uu ka haray wax barashada

        D.  Qoraalada wax barshada gaarka ah, sida IEP da iyo macluumaadka qiimeynta cusub

        E. Qoraalada la xiriira ganaaxyada iyo ciqaabaha ardaygu mutaysto

        F.  Iyo wixii kale ee qoraalo ah ee aad ka hayso ardaygan

 

Waad ku mahad san tahay nala shaqeyntaada.

                                                                                                             

                                                                                    Maamulaha/la taliyaha/diiwaan galiyaha

                                                                                                             

Telefoonka                                                                    Iskuulka

                                                                                                             

Faakiska                                                           Ciwaanka

                                                                                                                                           

Ciwaanka emailka                                                            Magaalada/gobolka/zip ka

 

c:  Cumulative folder