Desktop Schools Popup

Select a School

204.8.3P - Somali Special Communication Request

204.8.3P - Somali Special Communication Request

Adopted: October 1977
Revised: November 2023

Download 204.8.3P -Somali Special  Communication Request

Si aad ugala hadasho Guddiga Dugsiga mawduuc aan ku jirin ajendaha kulanka guddiga caadiga ah, buuxi foomkan oo u gudbi Xafiiska Kormeeraha Guud, Dugsiga Madaxa -bannaan ee Degmada 196, 3455 153rd Street West, Rosemount, MN 55068, Codssasho waa in la helaa aan ka yarayn shan maalmood oo shaqo ka hor kulanka guddiga oo aad rabto inaad ka hadasho. 

Guddiga Dugsigu wuxuu bixiyaa wadar ahaan afar daqiiqo codsi kasta.  Faallooyin xushmad leh oo ku saabsan hawlgallada ama barnaamijyada dugsiga ama barnaamijyada ayaa laga yaabaa in la maqlo, laakiin guddigu ma maqli doono cabashooyinka ku saabsan shaqaale gaar ah ama shaqsiyaad kale oo jooga kulan dadweyne. 

Codsiyada Isgaarsiinta Gaarka ah waxay ku kooban yihiin 10 kulan kasta oo Guddiga Guddiga Dugsiga. Haddii in ka badan 10 ku hadla ay soo gudbiyaan Codsi Isgaarsiineed oo Gaarka ah, kuwa hadlaya waxaa lagu dooran doonaa bakhtiyaanasiib la qabtay kadib waqtiga kama dambaysta ah si ay u soo gudbiyaan kulanka guddiga caadiga ah ee xiga.

Dadka ku hadla waa inay noqdaan daneeye Degmada 196.  Daneeyayaashu waxay ku kooban yihiin kuwa soo socda:

·        ardayda (hadda la diiwaangeliyey); 

·        waalidiinta/wakiilada ardayda hadda diiwaangashan;

·        shaqaalaha;

·        dadka degan; 

·        Mulkiilayaasha guryaha ama ganacsiga;

·        qandaraaslayaasha degmada;

·        kuwa ku tartamaya qandaraasyada degmada ee u furan tartanka ama la siiyay laakiin aan la dhammaystirin, iyo

·        wakiillada idman ee daneeyayaasha kor lagu tilmaamay.

Fadlan ogow in: 

·        Si aad uga qaybgasho Qaybta Codsiga Isgaarsiinta Gaarka ah ee kulanka Guddiga Dugsiga ee caadiga ah waxaa lagaa doonayaa inaad buuxiso foomkan.  Waxaa isticmaali doona guddiga iyo maamulka si loo diyaariyo ajendaha kulanka guddiga iyo in la diiwaangeliyo dacwadaha guddiga.  Foomkan wuxuu noqonayaa bandhig guddi, marka laga reebo macluumaadka xiriirka, wuxuu ka muuqan doonaa mareegaha degmada.  Marka laga reebo lambarada taleefanka iyo cinwaanka iimaylka, macluumaadka ku qoran foomkan waxaa lagu tilmaamay xog dadweyne.  Lambarada taleefanada iyo cinwaanada iimaylka waxaa ururiya oo u adeegsada gudaha degmada ujeedooyin ogeysiis kaliya. 

·        Haddii aad rabto inaad la wadaagto dukumiintiyada taageeraya guddiga, u keen sagaal nuqul kulanka guddiga. 

·        Duubitaannada kulanka guddiga ayaa toos loo baahiyay, oo lagu baahiyay kanaallada fiilooyinka ee maxalliga ah, kanaalka YouTube -ka ee degmada iyo mareegaha degmada. 

·        Su'aalaha iyo codsiyada loo jeediyo xubnaha guddiga inta badan dib ayaa loo dhigaa inta laga fiirsanayo maamul iyo guddi habboon.

·        Hadlayaashu waa inay u hoggaansamaan waqtiga xaddidan, tilmaamaha guddoomiyaha guddiga iyo shuruudaha Xeerka Degmadda 204.8AR haddii kale waxay halis ugu jiraan in meesha laga saaro kala dambaynta.

 

Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, wac Kaaliyaha Fulinta ee Kormeeraha Guud iyo Guddiga Dugsiga 651-423-7723.

CODSIGA XIRIIRKA GAARKA AH

Taariikhda Kulamada Gudiga Iskuulka                                                                                                                                                   (codsiyada waxaa la aqbalaa oo keliya kulanka guddiga caadiga ah ee xiga)                                                                  

Magaca:                                                                                                                               

                                                                                       (fadlan daabac)

Aqoonso doorka daneeyayaasha (ka xulan liiska kore):

                                                                                                                                           

 

Fadlan ku sharax mawduucaaga si faahfaahsan:                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

Liis garee shaqaalaha dugsiga iyo degmada aad kala xiriirtay arrintaan: (caddee)

 

Waa maxay tallaabada, haddii ay jirto, aad jeclaan lahayd in Guddiga Maamulka Dugsigu ay qaadaan si ay uga jawaabaan faallooyinkaaga?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ÿWaxaan codsanayaa turjumaan luqadda soo socota:                                          

 

ÿ  Waxaan codsanayaa hoy la xiriira naafonimo (xubin shaqaale ah ayaa kula soo xiriiri doona)

 

 

________________        __________________________________________________________________

Taariikhda                                                         Saxeex

 

                                                                                                                                           

macluumaadka lagaala xiriirayo:

 

Cinwaanka                                                                                          Zip-ka                                                                                                          

Telefoonka Guriga                                                                                                                                                      

Telefoonka Gacanta                                                                                                                                                    

Telefoonka Shaqada                                                                                                                                                   

Cinwaanka iimaylka